ro
 
Marți, 27. Februarie 2024.

HOTĂRÂREA NR 140/2017 privind la aprobarea execuţiei bugetului general al municipiului Sfântu Gheorghe la data de 31.03.2017

05.05.2017 2017
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR  140/2017

privind la aprobarea execuţiei bugetului general al municipiului
 Sfântu Gheorghe la data de 31.03.2017Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe în şedinţă extraordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 25.181/2017 al Direcţiei economice din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile Legii nr. 6/2017 privind bugetul de stat pe anul 2017 şi prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin (2) lit. b şi alin. (4) lit. a din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (2) lit. a şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1. - Se aprobă execuţia bugetului general al municipiului Sfântu Gheorghe la data de 31.03.2017, conform anexelor nr. 1-7 la prezenta hotărâre din care fac parte integrantă.
ART. 2. - Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 05 mai 2017.


                          PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                           CONTRASEMNEAZĂ
                                        Kondor Ágota                                                                               SECRETAR
                                                                                                                                       Kulcsár Tünde-IldikóAnexele 1-7