ro
 
Miercuri, 24. Iulie 2024.

HOTĂRÂREA NR. 308/2016 privind aprobarea execuţiei bugetului general al municipiului Sfântu Gheorghe la 30.09.2016

10.11.2016 2016 

MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


  Tel.:  0267-311726
  Fax: 0267-351781
  E-mail: consiliul.local@sepsi.ro


HOTĂRÂREA NR.  308/2016

privind aprobarea execuţiei bugetului general al municipiului
 Sfântu Gheorghe la 30.09.2016

 


Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă extraordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate al Direcţiei economice nr. 66.265/2016 din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile Legii nr. 339/2015 privind bugetul de stat pe anul 2016 şi prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. b şi alin. (4) lit. a din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (2) lit. a şi art. 115 alin (1) lit. b din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1. - Se aprobă execuţia bugetului general al municipiului Sfântu Gheorghe la 30.09.2016, conform anexelor nr. 1-8 la prezenta hotărâre din care fac parte integrantă.
ART. 2. - Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia economică din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 10 noiembrie 2016.
 


     PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                                                             CONTRASEMNEAZĂ
    Csatlós László                                                                                                                       SECRETAR
                                                                                                                                                      Kulcsár Tünde-Ildikó 

Anexele 1-8 la HCL 308/2016