ro
 
Marți, 27. Februarie 2024.

HOTĂRÂREA NR. 206/2016 privind aprobarea execuţiei bugetului general al municipiului Sfântu Gheorghe la data de 30.06.2016

28.07.2016 2016

 

MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


  Tel.:  0267-311726
  Fax: 0267-351781
  E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

 

HOTĂRÂREA NR.  206/2016

privind aprobarea execuţiei bugetului general al municipiului
Sfântu Gheorghe la data de 30.06.2016
 

Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate al Direcţiei economice nr. 45.483/2016 din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, patrimoniu, economic, buget, finanțe, agricultură și dezvoltare regională și al Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislația muncii și disciplină ale Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile Legii nr. 339/2015 privind bugetul de stat pe anul 2016 şi prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. b şi alin. (4) lit. a din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (2) lit. a şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


 HOTĂRĂŞTE 

ART. 1. - Se aprobă execuţia bugetului general al municipiului Sfântu Gheorghe la data de 30.06.2016, conform anexelor nr. 1-8 la prezenta hotărâre din care fac parte integrantă.
ART. 2.
- Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia economică din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.Sfântu Gheorghe, 28 iulie 2016. 
    PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ     

Bálint Iosif


CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
  Kulcsár Tünde-Ildikó

                                                               

 

 Anexele 1-8 la H.C.L. 206/2016