ro
 
Marți, 27. Februarie 2024.

HOTĂRÂREA NR. 138/2016 pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 232/2008 privind instituirea Programului de sprijinire a sportului în Municipiul Sfântu Gheorghe „SFÂNTU GHEORGHE SPRIJINĂ SPORTUL”, cu modificările şi completările ulterioare

31.05.2016 2016

 

MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

 

HOTĂRÂREA NR.  138/2016

pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 232/2008 privind instituirea Programului de sprijinire a sportului în Municipiul Sfântu Gheorghe „SFÂNTU GHEORGHE SPRIJINĂ SPORTUL”, cu modificările şi completările ulterioare


Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă extraordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 31744/20.05.2016 al Biroului juridic din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile Legii nr. 69/2000 a educaţiei fizice şi sportului, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
În baza prevederilor Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. d şi alin. (6) lit. a pct. 6 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1), lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 


 HOTĂRĂŞTE

ART. 1 - Se aprobă modificarea şi completarea H.C.L. nr. 232/2008 privind instituirea Programului de sprijinire a sportului în Municipiul Sfântu Gheorghe “SFÂNTU GHEORGHE SPRIJINĂ SPORTUL”, cu modificările şi completările ulterioare, după cum urmează:
I. Art. 2 va avea următorul cuprins:
“ART. 2 - (1) Fondurile alocate anual finanţărilor nerambursabile acordate în cadrul programului instituit prin art. 1 vor fi prevăzute în bugetele anuale ale municipiului Sfântu Gheorghe, începând cu anul 2009.
(2) Programul anual propriu pentru acordarea de finanţări nerambursabile va cuprinde o singură sesiune de selecţie a proiectelor.
II. – Regulamentul pentru atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă din fondurile publice în cadrul programului “SFÂNTU GHEORGHE SPRIJINĂ SPORTUL”, anexă la hotărâre, se modifică şi se completează după cum urmează:
    II. 1. Articolul 5 va avea următorul cuprins:
“Art. 5. - Criteriile şi condiţiile generale care trebuie îndeplinite de către structura sportivă de drept privat, şi/sau asociaţia sportivă care solicită finanţare nerambursabilă, sunt următoarele:
    a) să fie o structură sportivă recunoscută în condiţiile legii, având certificat de identitate sportivă, cu sediul în municipiul Sfântu Gheorghe;
b) cluburile care solicită finanţare pentru participare în campionat la nivel internaţional trebuie să facă dovada afilierii la federaţia sportivă de specialitate;
c) să facă dovada depunerii situaţiei financiare la data de 31 decembrie anul precedent la organul fiscal competent; În cazul în care acestea nu sunt finalizate, datorită unor cauze independente de voinţa solicitantului, se vor depune situaţiile aferente exerciţiului financiar anterior;
d) certificat de atestare fiscală din care reiese că nu are obligaţii de plata exigibile a impozitelor şi taxelor către stat, a contribuţiei pentru asigurările sociale de stat, precum şi către bugetul local;
    e) să nu aibă proiecte câştigate şi nedecontate din semestrul anterior;
    f) să nu se afle în litigiu cu autoritatea administraţiei publice locale căreia îi solicită atribuirea unui contract de finanţare, în ceea ce priveşte un contract de finanţare anterior; (declaraţie pe propria răspundere);
    g) să nu se afle în situaţia de nerespectare a dispoziţiilor statutare, a actelor constitutive, a regulamentelor proprii, precum şi a actelor normative în materie;
h) să participe cu o contribuţie financiară proprie (altele dacât cele care provin din fonduri publice) de minimum 10% din valoarea totală a finanţării;
    i) să nu facă obiectul unei proceduri de dizolvare sau de lichidare ori să nu se afle deja în stare de dizolvare sau de lichidare în conformitate cu prevederile legale în vigoare; (declaraţie pe propria răspundere);
j) să nu aibă instituite popriri pe conturile bancare blocate;
    k) să depună cererea de finanţare completă în termenul stabilit de autoritatea finanţatoare;
l) să prezinte declaraţia pe propria răspundere, în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 2 la Regulament;
m) documentaţia prezentată să fie completă.”
II. 2. Articolul 9 va avea următorul cuprins:
“Art. 9. – (1) Proiectele se depun de solicitanţi la termenul şi la locul indicat în anunţul de participare, în numărul de exemplare solicitat.
(2) Documentaţia solicitanţilor va conţine următoarele:
a) cererea de finanţare, anexa nr. 1 la Regulament;
b) declaraţie pe propria răspundere, anexa nr. 2 la Regulament;
c) bilanţul contabil pe anul precedent;
d) copii după act constitutiv, statut, sentinţă civilă, certificat de înregistrare fiscală şi certificatul de identitate sportivă (CIS) eliberat de Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret, sau copii după contract de societate autentificat şi certificatul de identitate sportivă (CIS) eliberat de Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret, după caz;
e) certificat de atestare fiscală din care reiese că nu are obligaţii de plată exigibile a impozitelor şi taxelor către stat, a contribuţiei pentru asigurările sociale de stat precum şi către bugetul local;
f) raport privind activitatea solicitantului în anul precedent;
g) în cazul proiectelor precedente, finanţate de consiliul local, începând cu semestrul II, anul 2014, dovada anunţului sau al modului cum a fost adus la cunoştinţa locuitorilor că activităţile precedente, au fost finanţate de consiliul local”.
ART. 2. –
Cu executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredințează viceprimarul municipiului, dl. Tischler Ferenc și Comisia de evaluare şi selecţie proiectelor din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.

 

Sfântu Gheorghe, la 31 mai 2016.

  

 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
  Guruianu Mădălin-Doru

În lipsa acestuia, consilier local:

  Sztakics Éva-Judit
    Tischler Ferenc
    Vajna László

       

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
  Kulcsár Tünde-Ildikó