ro
 
Marți, 27. Februarie 2024.

HOTĂRÂREA NR. 63/2016 privind încheierea exercițiului bugetar pe anul 2015

31.03.2016 2016
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

 

HOTĂRÂREA NR.  63/2016
privind încheierea exercițiului bugetar pe anul 2015

 

 Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 18.504/2016 al Direcţiei economice din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, patrimoniu, economic, buget, finanțe, agricultură și dezvoltare regională și al Comisiei pentru adminstrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislația muncii și disciplină ale Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. b şi alin. (4) lit. a din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (2) lit. a şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


HOTĂRĂŞTE

ART. 1. - Se aprobă încheierea exerciţiului bugetar al Municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2015, conform anexelor nr. 1-9 la prezenta hotărâre din care fac parte integrantă.
ART. 2.
- Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică şi Direcţia Finanţe Publice Municipale din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.


Sfântu Gheorghe, la 31 martie 2016.
   
 

 

 

 

 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
                Czegő Zoltán           

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
Kulcsár Tünde-Ildikó

                                                               

 anexe