ro
 
Marți, 27. Februarie 2024.

HOTĂRÂREA NR. 339/2015 privind aprobarea execuţiei bugetului general al municipiului Sfântu Gheorghe la data de 30.11.2015

16.12.2015 2015
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

 

HOTĂRÂREA NR. 339/2015
privind aprobarea execuţiei bugetului general al municipiului
 Sfântu Gheorghe la data de 30.11.2015


Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă extraordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate al Direcţiei economice nr. 66.158/2015 din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile Legii nr. 186/2014 privind bugetul de stat pe anul 2015 şi prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. b şi alin. (4) lit. a din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (2) lit. a şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


HOTĂRĂŞTE


ART. 1. - Se aprobă execuţia bugetului general al municipiului Sfântu Gheorghe la data de 30.11.2015, conform anexelor nr. 1-10 la prezenta hotărâre din care fac parte integrantă.
ART. 2. - Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 16 decembrie 2015.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
    
         Bote Corina            

      

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
Kulcsár Tünde-Ildikó

 

Anexe la H.C.L. 339/2015