ro
 
Marți, 27. Februarie 2024.

HOTĂRÂREA NR. 138/2015 privind aprobarea execuţiei bugetului general al municipiului Sfântu Gheorghe la data de 31.03.2015

28.05.2015 2015
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

 

HOTĂRÂREA NR.  138/2015
privind aprobarea execuţiei bugetului general al municipiului
 Sfântu Gheorghe la data de 31.03.2015


 

Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 28.419/2015 al Direcţiei economice din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile Legii nr. 186/2014 privind bugetul de stat pe anul 2015 şi prevederile art. 49 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. b şi alin. (4) lit. a din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (2) lit. a şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTEART. 1. - Se aprobă execuţia bugetului general al municipiului Sfântu Gheorghe la data de 31.03.2015, conform anexelor nr. 1-5 la prezenta hotărâre din care fac parte integrantă.
ART. 2. - Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 28 mai 2015.

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Pârvan Rodica

      

CONTRASEMNEAZĂ
Secretar  
Kulcsár Tünde-Ildikó   

 

Anexe la H.C.L. nr. 138/2015