ro
 
Marți, 27. Februarie 2024.

HOTĂRÂREA NR. 68/2015privind încheierea exercitiului bugetar al Municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2014

26.03.2015 2015
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro


HOTĂRÂREA NR.  68/2015
privind încheierea exercitiului bugetar al
Municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2014Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 14.579/2015 al Direcţiei economice din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. b şi alin. (4) lit. a din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (2) lit. a şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE

 


ART. 1. - Se aprobă încheierea exerciţiului bugetar al municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2014, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 2. - Se aprobă situaţiile fiscale reprezentând facilităţile fiscale acordate în anul fiscal 2014 şi sumele înregistrate în lista de rămăşiţe, respectiv cele înregistrate în evidenţa separată a insolvabililor la data 31 decembrie 2014, conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 3. - Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică şi Direcţia Finanţe Publice Municipale din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.
 


Sfântu Gheorghe, la 26 martie 2015.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Magyarósi Imola-Piroska

      

CONTRASEMNEAZĂ
Secretar  
Kulcsár Tünde-Ildikó   

 

 Anexe la H.C.L. nr. 68/2015