ro
 
Marți, 27. Februarie 2024.

HOTĂRÂREA NR. 138/2014 privind aprobarea execuţiei bugetului municipiului Sfântu Gheorghe la data de 31.03.2014

29.05.2014 2014
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

 

HOTĂRÂREA NR.  138/2014

privind aprobarea execuţiei bugetului municipiului
Sfântu Gheorghe la data de 31.03.2014

 


Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 23.576/2014 al Direcţiei economice din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finaţe, agricultură şi dezvoltare regională şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile Legii nr. 356/2013 privind bugetul de stat pe anul 2014 şi prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. b şi alin. (4) lit. a din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (2) lit. a şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1.
- Se aprobă execuţia bugetului local al municipiului Sfântu Gheorghe la data de 31.03.2014, conform anexelor nr. 1 şi 2 la prezenta hotărâre din care fac parte integrantă.
ART. 2. - Se aprobă execuţia bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate din venituri proprii şi subvenţii la data de 31.03.2014, conform anexelor nr. 3 şi 4 la prezenta hotărâre din care fac parte integrantă.
ART. 3. - Se aprobă execuţia bugetului creditelor externe la data de 31.03.2014, conform anexei nr. 5 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 4. - Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia economică din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.
 


Sfântu Gheorghe, la 29 mai 2014.

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
    Csatlós László

    

CONTRASEMNEAZĂ
Pentru Secretar

Hengán Hajnal
  

 

Anexă la H.C.L. nr. 138/2014