ro
 

HOTĂRÂREA NR. 106/2014 privind aprobarea Regulamentului de acordare a titlului onorific „PRO URBE”

04.04.2014 2014
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

 

HOTĂRÂREA NR.  106/2014

privind aprobarea Regulamentului de acordare a titlului onorific
„PRO URBE”

 


Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă extraordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 16.773/2014 al Biroului imagine, organizare evenimente culturale, Tourinfo din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere H.C.L. nr. 25/1997 cu privire la instituirea titlului „PRO URBE”;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (1) şi alin. (8) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    


HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1. – Se aprobă Regulamentul de acordare a titlului onorific “PRO URBE”, anexă la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 2. – Cu executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Comisia pentru învăţământ, cultură şi ştiinţă a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe, respectiv Biroul Administraţie Locală şi Compartimentul Relaţii cu Publicul, Informaţii, Registratură din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe,
 


Sfântu Gheorghe, la 04 aprilie 2014.

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

      Bálint Iosif

    

CONTRASEMNEAZĂ
Secretar
Kulcsár Tünde-Ildikó  

 

Anexă la H.C.L. nr. 106/2014