ro
 
Marți, 27. Februarie 2024.

HOTĂRÂREA NR. 82/2014 privind încheierea exerciţiului bugetar pe anul 2013

27.03.2014 2014
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

 

HOTĂRÂREA NR.  82/2014

privind încheierea exerciţiului bugetar pe anul 2013

 


Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 13.781/2014 al Direcţiei economice din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finaţe, agricultură şi dezvoltare regională şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile Ordinului Ministerului Finanţelor Publice nr. 2020/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind incheierea exercitiului bugetar al anului 2013;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. b şi cu alin (4) lit. a din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (2) lit. a şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE


ART. 1. - Se aprobă încheierea exerciţiului bugetar al municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2013, conform anexei la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 2. – Excedentul municipiului Sfântu Gheorghe, în valoare de 281.582,37 lei, rezultat din execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli ale activităţilor finanţate integral din venituri proprii, va fi preluat ca venit la bugetul local.
ART. 3. - Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică şi Direcţia Finanţe Publice Municipale din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.
 


Sfântu Gheorghe, la 27 martie 2014.

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

            Zsigmond József       

                 
       În lipsa acestuia, consilier local:

        Tischler Ferenc
        Csatlós László
      Bálint Iosif

    

CONTRASEMNEAZĂ
Secretar
Kulcsár Tünde-Ildikó  

 

Anexă la H.C.L. nr. 82/2014