ro
 

HOTĂRÂREA NR. 209/2013 pentru stabilirea termenului limită pentru depunerea cererilor în baza Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, cu modificările şi completările ulterioare

26.09.2013 2013
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro


HOTĂRÂREA NR.  209/2013
pentru stabilirea termenului limită pentru depunerea cererilor în baza Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, cu modificările şi completările ulterioare


Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 45.200/19.09.2013 al Directiei patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile H.C.L. nr. 157/2009 privind stabilirea criteriilor suplimentare de departajare în baza Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, cu modificările şi completările ulterioare;
În baza prevederilor Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, cu modificările şi completările ulterioare şi a Normelor metodologice de aplicare a acesteia, aprobate prin H.G nr. 896/2003;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. c şi art. 124 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările si completările ulterioare,
În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările si completările ulterioare,
    


HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1. - Se stabileşte ca dată limită pentru depunerea cererilor de atribuire în vederea aplicării prevederilor Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, cu modificările şi completările ulterioare, data de 20.12.2013.
ART. 2. – Cererile, împreună cu documentele justificative, se vor depune la sediul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe, Biroul Relaţii cu Publicul, Informaţii, Registratură, până la data stabilită la art. 1.
ART. 3. - Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează comisia de analiză a cererilor de atribuire a terenurilor în baza Legii nr. 15/2003, numită prin dispoziţie de primar.
 


Sfântu Gheorghe, la 26 septembrie 2013.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

Pârvan Rodica

CONTRASEMNEAZĂ
Secretar
Kulcsár Tünde-Ildikó