ro
 
Marți, 27. Februarie 2024.

HOTĂRÂREA NR. 186/2013 privind aprobarea execuţiei bugetului municipiului Sfântu Gheorghe la data de 30.06.2013

16.08.2013 2013
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

 

HOTĂRÂREA NR.  186/2013

privind aprobarea execuţiei bugetului municipiului Sfântu Gheorghe la data de 30.06.2013


Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă extraordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 38.436/2013 al Direcţiei economice din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile art. 49 din Legea nr. 5/2013 privind bugetul de stat pe anul 2013 şi prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. b şi alin. (4) lit. a din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (2) lit. a şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTEART. 1. - Se aprobă execuţia bugetului local al municipiului Sfântu Gheorghe la data de 30.06.2013, conform anexelor nr. 1 şi 2 la prezenta hotărâre din care fac parte integrantă.
ART. 2. - Se aprobă execuţia bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate din venituri proprii şi subvenţii la 30.06.2013, conform anexelor nr. 3 şi 4 la prezenta hotărâre din care fac parte integrantă.
ART. 3. - Se aprobă execuţia bugetului creditelor externe la 30.06.2013, conform anexei nr. 5 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 4. - Se aprobă execuţia bugetului fondurilor externe nerambursabile la 30.06.2013, conform anexei nr. 6 la prezenta hotărâre din care fac parte integrantă.
ART. 5. - Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 16 august 2013.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

Sztakics Éva-Judit

CONTRASEMNEAZĂ
Pentru Secretar
   Hengán Hajnal    

 

Anexa la H.C.L. nr. 186/2013