ro
 
Sâmbătă, 15. Iunie 2024.

HOTĂRÂREA NR. 231/2012 pentru modificarea şi completarea HCL nr. 61/2010 privind aprobarea proiectului de contract de dare în folosinţă gratuită a unui teren, situat în str. Borvíz, în scopul construirii pe acesta a unei locuinţe unifamiliale în baza Legii nr. 15/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

25.10.2012 2012
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro


HOTĂRÂREA NR. 231/2012

pentru modificarea şi completarea HCL nr. 61/2010 privind aprobarea proiectului de contract de dare în folosinţă gratuită a unui teren, situat în str. Borvíz, în scopul construirii pe acesta a unei locuinţe unifamiliale în baza Legii nr. 15/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

 

Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 52349/17.10.2012 al Compartimentului de evidenţă şi evaluare a patrimoniului din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională, al Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protecţia mediului şi turism şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină  a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
În baza prevederilor Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, republicată cu modificările şi completările ulterioare şi a Normelor metodologice de aplicare a acesteia, aprobate prin H.G nr. 896/2003;
Având în vedere prevederile H.C.L. nr. 61/2010 privind aprobarea proiectului de contract de dare în folosinţă gratuită a unui teren, situat în str. Borvíz, în scopul construirii pe acesta a unei locuinţe unifamiliale în baza Legii nr. 15/2003, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (1) şi alin. (9) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;   
În temeiul art. 45 alin. (2) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE

 

ART. 1. – Se aprobă modificarea şi completarea proiectului de contract de dare în folosinţă gratuită a unui teren, aprobat prin H.C.L. nr. 61/2010, cu modificările şi completările ulterioare, după cum urmează:

I.    Punctul 6.2.1 va avea următorul cuprins:  
„6.2.1 Proprietarul are obligaţia să asigure beneficiarului Documentaţia tehnică varianta ________, elaborată de către proiectantul ___________________, aleasă de acesta prin Procesul verbal de optare teren şi proiectul tip de locuinţă nr. ________/______. Procesul verbal va avea ca anexă şi declaraţia beneficiarului prin care acceptă soluţiile tehnice adoptate în documentaţie.

II.    După punctul 6.2.1 se introduc două puncte noi, punctele 6.2.2, 6.2.3, cu următorul cuprins:
„6.2.2 Proprietarul are obligaţia să comande şi să contracteze cu proiectantul proiectului tip ales, elaborarea documentaţiei tehnice pentru autorizaţia de construire (D.T.A.C.). În cazul în care beneficiarul nu doreşte să modifice soluţiile tehnice ale acestei documentaţii,  contravaloarea contractării acestei documentaţii va fi suportată de către proprietar. ”
„6.2.3 Proprietarul are obligaţia să contracteze cu proiectantul proiectului tip ales, procedura de urmărire a execuţiei lucrărilor pe şantier conform unui program şi protocol elaborate de către proiectant.”

III.    Punctul 7.4. va avea următorul cuprins:
„7.4. Pentru obţinerea autorizaţiei de construire beneficiarul are obligaţia să individualizeze Documentaţia tehnică specificată la pct. 6.2.1. Sunt acceptate modificări minore, care nu necesită schimbarea soluţiilor tehnice şi a materialelor arhitecturii exterioare a casei şi a împrejmuirii stradale, structurii portante şi a instalaţiilor interioare. Contravaloarea individualizării va fi suportată de către proprietar. ”

IV.    După punctul 7.4. se introduc două puncte noi, punctele 7.4.1 şi 7.4.2, cu următorul cuprins:
„7.4.1  (1) Beneficiarul are dreptul să solicite modificări minore, doar în timpul elaborării documentaţiei tehnice pentru autorizaţia de construire (D.T.A.C.), la soluţiile tehnice adoptate în documentaţie în cazul în care aceste modificări nu influenţează:
    - soluţiile arhitecturale tehnice exterioare sau/şi tipul şi nivelul de calitate a materialelor folosite în documentaţie la nivel de arhitectură exterioară, atât la clădirea casei de locuit cât şi la împrejmuirea stradală propusă;
    - soluţiile tehnice adoptate a structurii portante de rezistenţă atât la clădirea casei de locuit cât şi la împrejmuirea stradală propusă;
    - soluţiile tehnice adoptate a instalaţiilor interioare.
(2) Dorinţa Beneficiarului de a aduce modificări proiectului în condiţiile prevăzute la alin. (1), va fi exprimată în scris şi consemnată de proiectant şi de Proprietar. Orice modificare va fi posibilă doar în cazul în care se respectă legislaţia în vigoare.”
„7.4.2 Beneficiarul are obligaţia să accepte programul de urmărire a execuţiei lucrărilor pe şantier şi are de asemenea obligaţia să solicite personal sau, prin executantul lucrării de construire, prezenţa proiectantului înainte de fiecare fază de execuţie specificată în programul de urmărire. Orice soluţie tehnică sau materială adoptată în timpul execuţiei ce influenţează categoriile de lucrări enumerate în articolul 7.4.1 va fi analizată în prealabil de către proiectant şi se va trece la punerea ei în aplicare doar după acceptul scris al proiectantului. Această procedură va avea la bază programul de urmărire a execuţiei lucrărilor pe şantier şi se va consemna în procese verbale semnate de beneficiar şi proiectant. Procedura de urmărire a execuţiei lucrărilor pe şantier se va desfăşura conform legislaţiei în vigoare.”

V. Punctul 7.5. va avea următorul cuprins:
„7.5. Beneficiarul are dreptul să realizeze pe terenul identificat la pct. 2.1. construcţii suplimentare faţă de cele prevăzute în planul iniţial (ex. garaj, pivniţă), cu respectarea Planului Urbanistic Zonal prevăzut la pct. 7.6., cu condiţia întocmirii documentaţiei modificate de către proiectantul locuinţei. Raportul juridic născut între proiectant şi beneficiar cu privire la realizarea proiectelor construcţiei/construcţiilor sus menţionate, va fi una independentă faţă de proprietar.
Suportarea cheltuielilor aferente elaborării documentaţiei sus menţionate, aferente realizării construcţiilor în plus, vor cădea în sarcina beneficiarului.”

VI. Punctul 7.17. va avea următorul cuprins:
„7.17. Părţile constată depunerea de către beneficiar a extrasului bancar ____________________ pentru dovedirea capacităţii financiare în ceea ce priveşte un procent de 10% din costurile prevăzute în devizul general al construcţiei alese potrivit pct. 6.2.1 „

ART. 2. - Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează Compartimentul de Evidenţă şi Evaluare a Patrimoniului din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe.


Sfântu Gheorghe, la 25 octombrie 2012.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

Debreczeni László

CONTRASEMNEAZĂ
Secretar
Kulcsár Tünde