ro
 
Sâmbătă, 15. Iunie 2024.

HOTĂRÂREA NR. 74/2012 pentru modificarea unor hotărâri în domeniul aplicării Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, cu modificările şi completările ulterioare, republicată

29.02.2012 2012

MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sfântu Gheorghe                                                 Tel:  0267-311726
str. 1 Decembrie 1918 nr. 2                                                           Fax: 0267-351781
Judeţul Covasna                                     E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR.  74/2012


pentru modificarea unor hotărâri în domeniul aplicării Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, cu modificările şi completările ulterioare, republicată


Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 8.740/21.02.2012 al Compartimentului de evidenţă şi evaluare a patrimoniului din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disiciplină a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
În baza prevederilor Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, republicată cu modificările şi completările ulterioare şi a Normelor metodologice de aplicare a acesteia, aprobate prin H.G nr. 896/2003;
Având în vedere prevederile H.C.L. nr. 157/2009 privind stabilirea criteriilor suplimentare de departajare în baza Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile H.C.L. nr. 61/2010 privind aprobarea proiectului de contract de dare în folosinţă gratuită a unui teren, situat în str. Borviz, în scopul construirii pe acesta a unei locuinţe unifamiliale în baza Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit c şi alin. (9) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


HOTĂRĂŞTE


ART. 1. – Se aprobă modificarea şi completarea criteriilor de departajare, aprobate prin H.C.L. nr. 157/2009 cu modificările şi completările ulterioare, după cum urmează:
I. Punctul 1. din capitolul A. „Criterii de acces”, va avea următorul cuprins:
„1. Titularul cererii de locuinţă şi ceilalţi membrii ai familiei acestuia – soţ/soţie, copii, la data de depunerii cererii, precum şi la data rezolvării acestuia, trebuie să nu deţină şi să nu fi deţinut o altă locuinţă ori un teren destinat construirii unei locuinţe proprietate personală, atât în municipiul Sfântu Gheorghe, cât şi în alte localităţi.
Notă: Restricţia nu are în vedere locuinţele înstrăinate în urma unei acţiuni de partaj sau locuinţe trecute în proprietatea statului în mod abuziv şi care au fost retrocedate în natură. De asemenea restricţia nu se aplică în cazul deţinerii cu chirie a unui spaţiu locativ în cămine de familişti sau nefamilişti, precum şi chiriaşilor din locuinţele preluate abuziv de stat fac obiectul unor solicitări de retrocedare sau care sunt retrocedate către foştii proprietari. Prin cămine de familişti sau nefamilişti se înţeleg clădiri dotate cu camere de locuit individiale şi cu dependinţele, dotările şi utilităţile comune.”
II. Punctul 2. din capitolul A. „Criterii de acces”, va avea următorul cuprins:
„2. Titularul cererii de atribuire în folosinţă gratuită a unui teren din domeniul privat al municipiului Sfântu Gheorghe pe durata existenţei construcţiei, respectiv soţul/soţia acestuia, trebuie să fie major, să nu fi împlinit vârsta de 35 de ani la data depunerii cererii. Cererea de locuinţă se efectuează numai individual şi în nume propriu.
După trecerea perioadei de 10 ani de la data recepţiei finale a construcţiei, beneficiarul poate solicita cumpărarea terenului.”
III. Punctul 5.1. din capitolul B. „Criterii de ierarhizare” va avea următorul cuprins:
„5.1. După declararea ca eligibil a solicitantului, până la data semnării contractului de dare în folosinţă gratuită a unui teren, aplicantul este obligat să depună la Comisia de analiză şi evaluare un extras bancar cu care să-şi dovedească capacitatea financiară în ceea ce priveşte un procent de 10% din costurile prevăzute în devizul general al construcţiei alese dintre modelele puse la dispoziţie.”
ART. 2. – Se aprobă modificarea şi completarea proiectului de contract de dare în folosinţă gratuită a unui teren aprobat prin H.C.L. nr. 61/2010, cu modificările şi completările ulterioare, după cum urmează:
I. După punctul 6.2. se introduce un nou punct 6.2.1 , cu următorul cuprins:
„6.2.1 Proprietarul are obligaţia să pună la dispoziţia beneficiarului Documentaţia technică pentru autorizaţia de construire, ales de acesta dintre cele patru proiecte, care au fost declarate câştigătoare ca urmare a procedurii de achiziţie publică din data de 02.01.2009, organizată de către Primăria municipiului Sfântu Gheorghe, în vederea obţinerii autorizaţiei de construire .”
II. Punctul 7.4. va avea următorul cuprins:
„7.4. Beneficiarul are dreptul să individualizeze Documentaţia technică pentru autorizaţie de construire, specificat la pct 6.2.1, cu modificări minore, care nu necesită transformarea structurii portante, pe răspunderea şi pe cheltuiala proprie. ”
III. Punctul 7.5. va avea următorul cuprins:
„7.5. Beneficiarul are dreptul să opteze şi să comande realizarea de către acelaşi proiectant prevăzut la pct. 6.2.1  a unor proiecte privind construcţii suplimentare faţă de cele prevăzute în planul iniţial (ex. garaj, pivniţă), pe terenul identificat la pct. 2.1., în condiţiile respectării Planului Urbanistic Zonal prevăzut la pct. 7.6. Raportul juridic născut între proiectant şi beneficiar cu privire la realizarea proiectelor construcţiei/construcţiilor sus menţionate, va fi una independentă faţă de proprietar. Atât valorile lucrărilor sus menţionate, aferente realizării construcţiilor în plus, precum şi cele aferente transformărilor minore, a individualizărilor proiectelor puse la dispoziţia beneficiarului, prevăzute la pct. 7.4., vor cade în sarcina beneficiarului.”
IV. Punctul 7.17 va avea următorul cuprins:
„7.17. Beneficiarul are obligaţia ca până la data încheierii prezentului contract să depună la Comisia de analiză şi evaluare un extras bancar, cu care să-şi dovedească capacitatea financiară în ceea ce priveşte un procent de 10% din costurile prevăzute în devizul general al construcţiei alese potrivit pct. 6.2.1, sub sancţiunea revocării de drept, a dreptului de folosinţă gratuită transmis prin hotărâre a Consiliului local.”
ART. 3. - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Comisia de analiză şi evaluare, respectiv Biroul administraţie locală din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.


Sfântu Gheorghe, la 29 februarie 2012.


PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                                                    CONTRASEMNEAZĂ
           Fazakas Mihail                                                                                                           Secretar
                                                                                                                                           Kulcsár Tünde