ro
 
Miercuri, 24. Iulie 2024.

HOTĂRÂREA NR. 22/2012

06.02.2012 2012

MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sfântu Gheorghe                                                 Tel:  0267-311726
str. 1 Decembrie 1918 nr. 2                                                           Fax: 0267-351781
Judeţul Covasna                                    E-mail: consiliul.local@sepsi.ro


HOTĂRÂREA NR.  22/2012

 

Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă extraordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 1.068/2012 al Direcţiei economice din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională, al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disiciplină şi al Comisiei pentru tineret şi sport a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile Legii nr. 293/2011 privind bugetul de stat pe anul 2012;
În baza prevederilor art. 39 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere parcurgerea procedurii prevăzute de art. 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările şi completările
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. b şi alin. (4) lit. a din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (2) lit. a şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


HOTĂRĂŞTE


ART. 1. - Se aprobă bugetul local al municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2012, împreună cu lista obiectivelor de investiţii finanţate din bugetul local, conform anexelor nr.1 şi 2 la prezenta hotărâre din care fac parte integrantă.
ART. 2. - Se aprobă bugetul activităţilor extrabugetare pe anul 2012, împreună cu lista obiectivelor de investiţii finanţate din venituri proprii şi subvenţii, conform anexelor nr. 3 şi 4 la prezenta hotărâre din care fac parte integrantă.
ART. 3. - Se aprobă bugetul creditelor externe şi interne pe anul 2012, împreună cu lista obiectivelor de investiţii finanţate din credit bancar, conform anexelor nr. 5 şi 6 la prezenta hotărâre din care fac parte integrantă.
ART. 4. - Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.


Sfântu Gheorghe, la 06 februarie 2012.
  


PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                                    CONTRASEMNEAZĂ
               Bodor Lóránd                                                                                                 Secretar
                                                                                                                                    Kulcsár Tünde

 

Anexa la H.C.L. nr. 22/2012