ro
 

HOTĂRÂREA NR. 138/2011 pentru modificarea şi completarea H.C.L nr. 369/2010 privind staţionarea şi parcarea autovehiculelor cu masă totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone pe teritoriul municipiului Sfântu Gheorghe

09.06.2011 2011

MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sfântu Gheorghe                                                 Tel:  0267-311726
str. Petőfi Sándor nr. 2                                                           Fax: 0267-351781
Judeţul Covasna                                    E-mail: consiliul.local@sepsi.ro


HOTĂRÂREA NR.  138/2011
pentru modificarea şi completarea H.C.L nr. 369/2010 privind staţionarea şi parcarea autovehiculelor cu masă totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone pe teritoriul municipiului Sfântu Gheorghe


  Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă extraordinară;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 20.289/2011 al Poliţiei Locale a Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Avizul favorabil al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Covasna, Poliţia Municipiului Sfântu Gheorghe, Biroul Rutier;
Având în vedere prevederile art. 128 alin. (1) lit. d din O.U.G. nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 49/2006 cu modificările şi completările ulterioare şi a Regulamentului de aplicare a O.U.G. nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice aprobat prin H.G. nr. 1.391/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 2 şi art. 7 din Legea nr. 155/2010, Legea poliţiei locale,
Având în vedere dispoziţiile O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor aprobată prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere parcurgerea procedurii prevăzute de art. 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (9) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art.45 alin. (2) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


HOTĂRĂŞTE


ART. UNIC. - Se aprobă modificarea şi completarea H.C.L nr. 369/2010 privind staţionarea şi parcarea autovehiculelor cu masă totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone pe teritoriul municipiului Sfântu Gheorghe, după cum urmează:
I. Articolul 1 va avea următorul cuprins:
,,Art. 1. - Cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se interzice staţionarea voluntară pe domeniul public al municipiului Sfântu Gheorghe şi a satelor aparţinătoare – Chilieni şi Coşeni – a remorcilor, semiremorcilor, rulotelor, precum şi a autovehiculelor şi a altor utilaje care depăşesc masa totală maximă autorizată de 3,5 tone.”
    II. Litera ,,a” a alineatului (2) al articolului 3 va avea următorul cuprins:
        ,,a) nerespectarea prevederilor art. 1 a prezentei hotărâri, referitoare la staţionarea voluntară a autovehiculelor, remorcilor, semiremorcilor, rulotelor şi a altor utilaje care depăşesc masa totală maximă autorizată de 3,5 tone, pe domeniul public al municipiului Sfântu Gheorghe şi a satelor aparţinătoare – Chilieni şi Coşeni.”
    III. Articolul 4 va avea următorul cuprins:
    ,,Art. 4. - (1) În caz de refuz din partea conducătorului auto de a prezenta actele de identitate, sau când identificarea acestuia nu este posibilă (de ex. nu este prezent în momentul constatării faptei), proprietarul/utilizatorul autovehiculului va fi identificat prin intermediul bazelor de date din Sistemul informatic naţional de evidenţă a vehiculelor înmatriculate, urmând ca sancţiunea contravenţională să fie aplicată persoanei juridice/fizice astfel identificate.
(2) În situaţia în care autovehiculul este utilizat sau se află în proprietatea unei persoane juridice, se va solicita prin poştă cu aviz de primire datele de identificare ale conducătorului auto. Dacă persoana juridică nu comunică datele solicitate sau refuză primirea corespondenţei, sancţiunile contravenţionale prevăzute de prezenta hotărâre se vor aplica persoanei juridice.
IV. Articolul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:
,,Art. 5. - Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor stabilite prin prezenta hotărâre se face de către persoane împuternicite prin dispoziţie a Primarului municipiului Sfântu Gheorghe şi de către poliţiştii locali din cadrul Poliţiei Locale a Municipiului Sfântu Gheorghe.”
V. Articolul 8 se modifică şi va avea următorul cuprins:
,,Art. 8. - Cu aducerea la îndeplinire a dispoziţiilor prezentei hotărâri se însărcinează Poliţia Locală a Municipiului Sfântu Gheorghe.”.


Sfântu Gheorghe, la 09 iunie 2011.   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                CONTRASEMNEAZĂ
               Pârvan Rodica                                                                       PENTRU SECRETAR
                                                                                                                       Hengán Hajnal