ro
 

HOTĂRÂREA NR. 369/2010 privind staţionarea şi parcarea autovehiculelor cu masă totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone pe teritoriul municipiului Sfântu Gheorghe

23.12.2010 2010

MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sfântu Gheorghe                                                 Tel:  0267-311726
str. Petőfi Sándor nr. 2                                                           Fax: 0267-351781
Judeţul Covasna                                    E-mail: consiliul.local@sepsi.ro


HOTĂRÂREA NR. 369/2010

privind staţionarea şi parcarea autovehiculelor cu masă totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone pe teritoriul municipiului Sfântu Gheorghe


    Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;

Având în vedere Expunerea de motive nr. 49.799/2010 a primarului municipiului Sfântu Gheorghe, dl. Antal Árpád András;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. PC 1.837/31.08.2010 al Direcţiei Poliţia Comunitară din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere avizul favorabil al Biroului rutier din cadrul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Covasna;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile art. 128 alin. (1) lit. d din O.U.G. nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, aprobată prin Legea nr. 49/2006 cu modificările şi completările ulterioare şi a Regulamentului de aplicare a O.U.G. nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice aprobat prin H.G. nr. 1391, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere dispoziţiile O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor aprobată prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere parcurgerea procedurii prevăzute de art. 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (9) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


HOTĂRĂŞTE

 

ART. 1. - Cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se interzice staţionarea voluntară pe teritoriul municipiului Sfântu Gheorghe şi a satelor aparţinătoare – Chilieni şi Coşeni – a remorcilor, semiremorcilor, rulotelor, precum şi a autovehiculelor şi a altor utilaje care depăşesc masa totală maximă autorizată de 3,5 tone.
ART. 2. - (1) Parcarea autovehiculelor pe domeniul public al municipiului Sfântu Gheorghe, având masa totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone este permisă numai:
•    în incinta Autobazei nr. 2 aparţinând S.C. Multi-Trans S.A. Sfântu Gheorghe, situată pe str. Lunca Oltului;
•    parcarea de pe str. Lt. Păiş David (situată lângă staţia PETROM-OMV);
•    parcarea de pe str. Lt. Păiş David (situată la intrarea în municipiu).
    (2) Pentru utilizarea locurilor de parcare din incinta Autobazei nr. 2 aparţinând S.C. Multi-Trans S.A. Sfântu Gheorghe, situată pe str. Lunca Oltului se aprobă următoarele tarife, reprezentând contravaloarea pazei şi a staţionării în parcare:
•    pentru autovehiculele cu peste 10 metri lungime: 70 RON/lună, respectiv 5 RON/ zi;
•    pentru autovehiculele sub 10 metri lungime: 30 RON/ lună, respectiv 2,50 RON / zi;
    (3) Sumele menţionate la alin. (2) se vor achita de către beneficiari şi se vor încasa de către S.C. Multi-Trans S.A. Sfântu Gheorghe.
    (4) Documentul care atestă plata taxelor prevăzute în prezenta hotărâre va fi expus la loc vizibil în interiorul autovehiculului (pe parbriz), astfel încât să permită controlul validităţii.
ART. 3. - (1) Încălcarea dispoziţiilor prezentei hotărâri, altele decât cele care întrunesc elementele constitutive ale unei infracţiuni, constituie contravenţie şi se sancţionează cu avertisment sau amendă.
    (2) Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 1000 lei la 2500 lei următoarele fapte săvârşite de către persoane fizice sau juridice:
a) nerespectarea prevederilor art. 1 a prezentei hotărâri, referitoare la staţionarea voluntară a autovehiculelor, remorcilor, semiremorcilor, rulotelor şi a altor utilaje care depăşesc masa totală maximă autorizată de 3,5 tone, pe teritoriul municipiului Sfântu Gheorghe şi a satelor aparţinătoare – Chilieni şi Coşeni;
b) staţionarea autovehiculelor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone pe domeniul public al municipiului Sfântu Gheorghe şi a satelor aparţinătoare – Chilieni şi Coşeni – în alte locuri decât cele prevăzute la art. 2 alin. (1).
    (3) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 500 RON la 1000 RON:
a) neachitarea tarifului de utilizare a parcării din incinta Autobazei nr. 2 aparţinând S.C. Multi-Trans S.A. Sfântu Gheorghe, situată pe str. Lunca Oltului;
b) neexpunerea de către conducătorul auto, la loc vizibil, în interiorul autovehiculului (pe parbriz) a documentului, astfel încât să se permită verificarea acestuia.   
ART. 4. - În caz de refuz din partea conducătorului auto de a prezenta actele de identitate, sau când identificarea acestuia nu este posibilă ( de ex. nu este prezent în momentul constatării faptei), proprietarul autovehiculului va fi identificat prin intermediul Poliţiei Rutiere a judeţului Covasna şi a Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor Covasna, urmând ca sancţiunea să fie aplicată persoanei astfel identificate.
 ART. 5. - Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor stabilite prin prezenta hotărâre se face de către persoane împuternicite prin dispoziţie a primarului municipiului Sfântu Gheorghe, de către Poliţia Rutieră şi de către agenţii comunitari din cadrul Direcţiei Poliţia Comunitară Sfântu Gheorghe.
 ART. 6. - (1) Prevederile prezentei hotărâri referitoare la contravenţii se completează cu cele ale Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Contravenientul poate achita în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute de prezenta hotărâre, agentul constatator făcând menţiune despre această posibilitate în procesul verbal.
ART. 7. - Prezenta hotărâre intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoştinţa publicului.
ART. 8. - Cu aducerea la îndeplinire a dispoziţiilor prezentei hotărâri se însărcinează Direcţia Poliţia Comunitară Sfântu Gheorghe.
 

Sfântu Gheorghe, la 23 decembrie 2010.

     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                         CONTRASEMNEAZĂ
                Keresztély Irma                                                                                   pentru SECRETAR
                                                                                                                                  Hengán Hajnal