ro
 

HOTĂRÂREA NR. 192/2010 modificarea proiectului de contract de dare în folosinţă gratuită a terenurilor din str. Borvíz, în scopul construirii pe acestea de locuinţe unifamiliale în baza Legii nr. 15/2003, republicată

30.06.2010 2010

MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sf.Gheorghe                         Tel:  0267-311726
str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 0267-351781
Judeţul Covasna


HOTĂRÂREA NR. 192/2010

modificarea proiectului de contract de dare în folosinţă gratuită a terenurilor din str. Borvíz, în scopul construirii pe acestea de locuinţe unifamiliale în baza Legii nr. 15/2003, republicată


Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 28147/21.06.2010 al Oficiului Juridic din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
În baza prevederilor Legii nr. 15/2003 privind privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, republicată;
Având în vedere prevederile H.C.L. nr. 61/2010 privind aprobarea proiectului de contract de dare în folosinţă gratuită a unui teren, situate în str. Borvíz, în scopul construirii pe acesta a unei locuinţe unifamiliale în baza Legii nr. 15/2003, republicată;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (1) şi alin. (9) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;   
În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


HOTĂRĂŞTE

 

ART. 1. – Se aprobă modificarea punctul 7.17 din proiectul de contract de dare în folosinţă gratuită a unui teren, aprobat prin H.C.L. nr. 61/2010, după cum urmează:
„7.17. Beneficiarul are obligaţia ca până la data încheierii prezentului contract să depună la Comisia de analiză şi evaluare un extras bancar, cu care să-şi dovedească capacitatea financiară în ceea ce priveşte un procent de 25% din costurile prevăzute în devizul general al construcţiei alese potrivit pct. 7.4, sub sancţiunea rezilierii unilaterale a contractului, fără intervenţia instanţelor judecătoreşti şi fără alte formalităţi, cu o notificare formulată cu 10 zile înainte de data încetării contractului (Pact comisoriu de gradul IV).”
ART. 2. – Se aprobă modificarea şi completarea punctului 5.1. al capitolului B din Criteriile de punctaj în vederea atribuirii tinerilor cu vârsta cuprinsă între 18 şi 35 de ani a unei suprafeţe de teren în baza Legii nr. 15/2003, republicată, anexă la H.C.L. nr. 157/2009 privind stabilirea criteriilor suplimentare de departajare în baza Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, republicată, după cum urmează:
„5.1. După declararea ca eligibil a solicitantului, până la data semnării contractului de dare în folosinţă gratuită a unui teren, aplicantul este obligat să depună la Comisia de analiză şi evaluare un extras bancar, cu care să-şi dovedească capacitatea financiară în ceea ce priveşte un procent de 25% din costurile prevăzute în devizul general al construcţiei alese dintre modelele puse la dispoziţie.”
ART. 3. - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Comisia de analiză şi evaluare, respectiv Biroul Administraţie Locală din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.


Sfântu Gheorghe, la 30 iunie 2010.

                  
     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                   CONTRASEMNEAZĂ
                 Fazakas Mihail                                                                                    SECRETAR
                                                                                                                              Kulcsár Tünde