ro
 
Luni, 02. Octombrie 2023.

HOTĂRÂREA NR. 61/2010 privind aprobarea proiectului de contract de dare în folosinţă gratuită a unui teren, situat în str. Borviz, în scopul construirii pe acesta a unei locuinţe unifamiliale în baza Legii nr. 15/2003, republicată

25.03.2010 2010

MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE

CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sf.Gheorghe                         Tel:  0267-311726
str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 0267-351781
Judeţul Covasna


HOTĂRÂREA NR. 61/2010

privind aprobarea proiectului de contract de dare în folosinţă gratuită a unui teren, situat în str. Borviz, în scopul construirii pe acesta a unei locuinţe unifamiliale în baza Legii nr. 15/2003, republicată

Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 12875/18.03.2010 al Oficiului Juridic din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională, al Comisiei pentru sănătate, protecţie socială şi culte şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
În baza prevederilor Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, republicată;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (1) şi art. 125 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (2) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


HOTĂRĂŞTE


ART. 1. – Se aprobă proiectul de contract de dare în folosinţă gratuită a unui teren, situat în str. Borviz, în scopul construirii pe acesta a unei locuinţe unifamiliale în baza Legii nr. 15/2003, republicată, anexă la prezenta hotărâre, din care face parte integrantă.

ART. 2. – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Comisia de analiză şi evaluare, respectiv Biroul Administraţie Locală din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.


Sfântu Gheorghe, la 25 martie 2010


     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                  CONTRASEMNEAZĂ
            Bálint Iosif                                                                    SECRETAR
                                                                                            Kulcsár TündeAnexa la HCL nr. 61/2010