ro
 
Marți, 27. Februarie 2024.

HOTĂRÂREA NR. 28/2010 privind aprobarea bugetului municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2010

03.03.2010 2010

MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sf.Gheorghe                         Tel:  0267-311726
str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 0267-351781
Judeţul Covasna


HOTĂRÂREA NR.  28/2010

privind aprobarea bugetului municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2010

Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă extraordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 5.469/2009 al Biroului Buget-Contabilitate din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională, al Comisiei pentru sănătate, protecţie socială şi culte şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile Legii nr. 11/2010 privind bugetul de stat pe anul 2010 şi prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere realizarea procedurii prevăzute de art. 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţă decizională în administraţie publică;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. b şi alin. (4) lit. a din Legea nr.   215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (2) lit. a şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


HOTĂRĂŞTE


ART. 1. - Se aprobă bugetul local al Municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2010, împreună cu lista obiectivelor de investiţii finanţate din bugetul local, conform anexelor nr. 1 şi 2 la prezenta hotărâre din care fac parte integrantă.
ART. 2. - Se aprobă bugetul veniturilor şi cheltuielilor evidenţiate în afara bugetului local pe anul 2010, împreună cu lista obiectivelor de investiţii, conform anexelor nr. 3 şi 4 la prezenta hotărâre din care fac parte integrantă.
ART. 3. - Se aprobă bugetul împrumuturilor interne, împreună cu lista obiectivelor de investiţii finanţate din credit bancar în anul 2010, conform anexelor nr. 5 şi 6 la prezenta hotărâre din care fac parte integrantă.
ART. 4. - Se aprobă bugetul activităţilor extrabugetare pe anul 2010, conform anexei nr. 7 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 5. - Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează Biroul Buget - Contabilitate din cadrul  Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe.


Sfântu Gheorghe, la  03 martie 2010


             PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                               CONTRASEMNEAZĂ
                      Bálint Iosif                                                              SECRETAR
                                                                                                 Kulcsár Tünde


Anexa nr. 1 - Proiectul bugetului local pe anul 2010

Anexa nr. 2 - Lista obiectivelor de investiţii pe anul 2010, cu finanţare parţială sau integrală de la bugetul local


Anexa nr. 3 - Veniturile şi cheltuielile evidenţiate în afara bugetului local pe anul 2010 

Anexa nr. 4 - Lista obiectivelor de investiţii pe anul 2010, finanţate din venituri evidenţiate în afara bugetului local

Anexa nr. 5 - Bugetul creditelor interne pe anul 2010

Anexa nr. 6 - Lista obiectivelor de investiţii pe anul 2010 finanţat din credit bancar


Anexa nr. 7 - Bugetul activităţilor extrabugetare pe anul 2010