ro
 
Vineri, 05. Martie 2021.

HOTĂRÂREA NR  9/2021 privind aprobarea modificării şi completării Contractului de delegare a gestiunii serviciului comunitar de administrare a domeniului public şi privat nr. 6.280/29.01.2016 – activitatea de administrare a bazelor sportive şi a activităţilor recreative şi distractive în Municipiul Sfântu Gheorghe

21.01.2021
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR  9/2021

privind aprobarea modificării şi completării Contractului de delegare a gestiunii serviciului comunitar de administrare a domeniului public şi privat nr. 6.280/29.01.2016 – activitatea de administrare a bazelor sportive şi a activităţilor recreative şi distractive în Municipiul Sfântu Gheorghe

 

Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă extraordinară;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 1057/06.01.2021 al Compartimentului pentru Monitorizare Societăţi Comerciale din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;

Având în vedere adresa nr. 412/14.12.2020 a directorului general al SEPSI REKREATÍV SA, dl. Bodor Lóránd, înregistrată la Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe sub nr. 1055/06.01.2021

Având în vedere prevederile Contractului de delegare a gestiunii serviciului comunitar de administrare a domeniului public şi privat nr. 6.280/29.01.2016 – activitatea de administrare a bazelor sportive şi a activităţilor recreative şi distractive în Municipiul Sfântu Gheorghe,

Având în vedere Avizele favorabile ale Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, patrimoniu, economic, buget, finanțe, agricultură și dezvoltare regională și Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislația muncii și disciplină ale Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;

Având în vedere predeverile Ordonanţei Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local cu modificările si completările ulterioare, şi ale Hotărârii a Guvernului nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementărilor cadru de aplicare a OG nr.71/2002;

Având în vedere parcurgerea procedurii prevăzute la art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată;

În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) lit. a și alin. (3) lit. d din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 139 alin. (3) lit. i și art. 196 alin. (1) lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE

ART. 1. - Se aprobă modificarea şi completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului comunitar de administrare a domeniului public şi privat nr. 6.280/29.01.2016 – activitatea de administrare a bazelor sportive şi a activităţilor recreative şi distractive în Municipiul Sfântu Gheorghe, conform proiectului Actului adiţional nr. 1/2021, anexă la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.

ART. 2. - Se împuternicește dl. Antal Árpád-András, primarul municipiului Sfântu Gheorghe, să semneze Actul adiţional nr. 1/2021 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului comunitar de administrare a domeniului public şi privat nr. 6.280/29.01.2016 – activitatea de administrare a bazelor sportive şi a activităţilor recreative şi distractive în Municipiul Sfântu Gheorghe.

ART. 3. – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează directorul general al SEPSI REKREATÍV SA, Direcţia Generală Economică şi Finanțe Publice Municipale și Direcţia Investiții şi Monitorizare Societăţi Comerciale din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 21 ianuarie 2021.

PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Comăneci Liviu-Vasile

 CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR GENERAL

Kulcsár Tünde-Ildikó

Anexă