ro
 

HOTĂRÂREA NR 87/2022 pentru aprobarea rectificării HCL nr. 485/2021 privind aprobarea modificării și completării Schemei de ajutor de minimis multianual pentru sprijinirea Întreprinderilor Mici și Mijlocii din municipiul Sfântu Gheorghe, județul Covasna, aprobată prin HCL nr. 116/2021

24.02.2022
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL

RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2

Judeţul Covasna

Tel/fax:  0267-311726

E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR 87/2022

pentru aprobarea rectificării HCL nr. 485/2021 privind aprobarea modificării și completării Schemei de ajutor de minimis multianual pentru sprijinirea Întreprinderilor Mici și Mijlocii din municipiul Sfântu Gheorghe, județul Covasna, aprobată prin HCL nr. 116/2021

Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în ședință ordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 12266/2022 al Direcției Generale Economice și Finanțe Publice Municipale din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Avizele favorabile ale Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, patrimoniu, economic, buget, finanțe, agricultură și dezvoltare regională și Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislația muncii și disciplină ale Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) lit. b și alin. (14) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul art. 139 alin. (3) lit. a și art. 196 alin. (1) lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE

ART. 1. – Se aprobă rectificarea HCL nr. 485/2021 privind aprobarea modificării și completării Schemei de ajutor de minimis multianual pentru sprijinirea Întreprinderilor Mici și Mijlocii din municipiul Sfântu Gheorghe, județul Covasna, aprobată prin HCL nr. 116/2021, după cum urmează:
La punctul III în loc de articolul 10 alineatele (5), (6) și (14) se va citi articolul 9 alineatele (5), (6) și (14).
ART. 2. – Cu executarea prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul municipiului Sfântu Gheorghe, Direcția Generală Economică și Finanțe Publice Municipale din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 24 februarie 2022.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

Magyarosi Imola-Piroska

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL

Kulcsár Tünde-Ildikó