ro
 
Marți, 16. Aprilie 2024.

HOTĂRÂREA NR 86/2022 privind modificarea și completarea HCL nr. 134/2020 privind stabilirea situațiilor de acordare a ajutoarelor de urgență

24.02.2022
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL

RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2

Judeţul Covasna

Tel/fax:  0267-311726

E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR 86/2022

privind modificarea și completarea HCL nr. 134/2020 privind stabilirea situațiilor de acordare a ajutoarelor de urgență

Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 931/2022 al Direcţiei de Asistenţă Socială Sfântu Gheorghe din subordinea Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Avizele favorabile ale Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, patrimoniu, economic, buget, finanțe, agricultură și dezvoltare regională, Comisiei pentru sănătate, protecție socială și culte și Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislația muncii și disciplină ale Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile art. 28 alin. (2) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 41-44 din HG nr. 50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) lit. a și art. 129 alin. (3) lit. c din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare
În temeiul art. 139 alin. (3) și art. 196 alin. (1) lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE

ART. 1. – Se aprobă modificarea şi completarea punctului 2 al Procedurii de acordare a ajutoarelor de urgență, aprobată prin HCL nr. 134/2020 privind stabilirea situațiilor de acordare a ajutoarelor de urgență, prin introducerea a trei noi litere, literele l, m și n, cu următorul cuprins:
”l) suportarea cheltuielilor de mutare ale persoanelor/familiilor care se confruntă cu riscul evacuării din locuințele lor și/sau pierderea acesteia din motive obiective;
m) achitarea unor cheltuieli de închiriere ale unor spații de locuit persoanelor/familiilor care au fost victime ale violenței domestice;
n) situația persoanelor cu handicap grav sau accentuat, care se află în imposibilitatea achitării unor cheltuieli notariale legate de proceduri succesorale, nefiind alte posibilități de sprijin din partea familiei extinse sau acestea au fost epuizate, cu scopul de a beneficia de drepturile cuvenite.”
ART. 2. - Cu executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia de Asistenţă Socială din subordinea Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 24 februarie 2022.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

Magyarosi Imola-Piroska

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL

Kulcsár Tünde-Ildikó