ro
 
Vineri, 05. Martie 2021.

HOTĂRÂREA NR  8/2021 privind aprobarea transmiterii din proprietatea publică a municipiului Sfântu Gheorgheși din administrarea Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe în proprietatea publică a statului și în administrarea Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA a imobilelor afectate de lucrarea de utilitate publică ”Varianta de ocolire a municipiului Sfântu Gheorghe”

21.01.2021
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR  8/2021

privind aprobarea transmiterii din proprietatea publică a municipiului Sfântu Gheorgheși din administrarea Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe în proprietatea publică a statului și în administrarea Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA a imobilelor afectate de lucrarea de utilitate publică ”Varianta de ocolire a municipiului Sfântu Gheorghe”

 

Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă extraordinară;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 3832/2021 al Biroului de Evidenţă şi Evaluarea Patrimoniului din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;

Având în vedere adresa nr. 2896/14.01.2021 a Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA;

Având în vedere Avizele favorabile ale Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, patrimoniu, economic, buget, finanțe, agricultură și dezvoltare regională, Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protecția mediului și turism și Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislația muncii și disciplină ale Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;

În baza Hotărârii Guvernului nr. 1138/2020 privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Varianta de ocolire a municipiului Sfântu Gheorghe”;

Având în vedere prevederile art. 28 alin. (1) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local;

În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (14) lit. c din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 139 alin. (2) şi art. 196 alin. (1) lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 HOTĂRĂŞTE

ART. 1. – Se aprobă transmiterea din proprietatea publică a municipiului Sfântu Gheorghe și din administrarea Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe în proprietatea publică a statului și în administrarea Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA, a imobilelor afectate de lucrarea de utilitate publică ”Varianta de ocolire a municipiului Sfântu Gheorghe”, identificate în anexa la prezenta hotărâre din care face parte integrantă. 

ART. 2. – După elaborarea documentațiilor cadastrale de dezmembrare a terenurilor prevăzute la art. 1, Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Sfântu Gheorghe, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 975/2002 privind atestarea domeniului public al Judeţului Covasna, precum şi municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Covasna, cu modificările şi completările ulterioare, se va modifica, în condițiile legii.

ART. 3. - Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Patrimoniu și Direcţia Generală Economică şi Finanțe Publice Municipale din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 21 ianuarie 2021.

PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Comăneci Liviu-Vasile

 CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR GENERAL

Kulcsár Tünde-Ildikó

Anexă