ro
 
Miercuri, 28. Februarie 2024.

HOTĂRÂREA NR 579/2022 privind aprobarea rectificării bugetului general al municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2022

23.12.2022
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL

RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2

Judeţul Covasna

Tel/fax:  0267-311726

E-mail: consiliul.local@sepsi.ro


HOTĂRÂREA NR 579/2022

privind aprobarea rectificării bugetului general al municipiului
Sfântu Gheorghe pe anul 2022

Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe în şedinţă extraordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 80.749/2022 al Direcţiei generale economice și finanțe publice municipale din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Avizele favorabile ale Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, patrimoniu, economic, buget, finanțe, agricultură și dezvoltare regională și Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislația muncii și disciplină ale Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile Legii nr. 317/2021 privind bugetul de stat pe anul 2022 şi prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) lit. b și alin. (4) lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 139 alin. (3) lit. a şi art. 196 alin. (1) lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE

ART. 1. - Se aprobă rectificarea bugetului local al municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2022 cu suma de 1.638.390 lei, la Secţiunea de funcţionare în valoare de 1.631.060 lei și la Secțiunea de dezvoltare în sumă de 7.330 lei, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 2. - Se aprobă modificarea programului obiectivelor de investiţii finanţate din bugetul local, conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 3. - Se aprobă rectificarea bugetului Direcției de Asistență Socială Sfântu Gheorghe, împreună cu programul obiectivelor de investiții pe anul 2022, conform anexei nr. 3 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 4. - Se aprobă rectificarea și modificarea bugetului instituțiilor de învățământ finanțate integral din venituri proprii pe anul 2022, conform anexelor nr. 4 - 5 la prezenta hotărâre din care fac parte integrantă.
ART. 5. - Se aprobă rectificarea utilizării în anul 2022 a excedentului anual al bugetului local rezultat la încheierea exerciţiului bugetar aferent anului 2021 în sumă de 19.704.585,81 lei ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare.
ART. 6. - Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează Direcția generală economică și finanțe publice municipale din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 23 decembrie 2022.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

Debreczeni László

 

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL

Kulcsár Tünde-Ildikó

Anexele 1-5