ro
 
Vineri, 05. Martie 2021.

HOTĂRÂREA NR  5/2021 privind modificarea HCL nr. 241/2015 privind participarea Municipiului Sfântu Gheorghe prin Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe la constituirea Comitetului Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social (CLDPS) din Judeţul Covasna între Municipiul Sfântu Gheorghe şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Covasna, cu modificările și completările ulterioare

13.01.2021
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR  5/2021

privind modificarea HCL nr. 241/2015 privind participarea Municipiului Sfântu Gheorghe prin Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe la constituirea Comitetului Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social (CLDPS) din Judeţul Covasna între Municipiul Sfântu Gheorghe şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Covasna, cu modificările și completările ulterioare

 

Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă extraordinară;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 2048/2021 al Biroului pentru Învățământ și Cultură din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;

Având în vedere Avizele favorabile ale Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, patrimoniu, economic, buget, finanțe, agricultură și dezvoltare regională și Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislația muncii și disciplină ale Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;

Având în vedere HCL nr. 241/2015 privind participarea Municipiului Sfântu Gheorghe prin Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe la constituirea Comitetului Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social (CLDPS) din Judeţul Covasna între Municipiul Sfântu Gheorghe şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Covasna, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 8 alin. (1) lit. a din Ordinul nr. 4456/2015 privind aprobarea Cadrului general de organizare şi funcţionare a structurilor parteneriale consultative pentru învăţământul profesional şi tehnic;

Având în vedere Ordinul Prefectului Județul Covasna nr. 276/2020 privind constatarea îndeplinirii condițiilor legale de constituire a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, județul Covasna;

În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) lit. d și alin. 7 lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrative, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 139 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE

ART. 1. – Se aprobă modificarea articolului 4 al HCL nr. 241/2015 privind participarea Municipiului Sfântu Gheorghe prin Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe la constituirea Comitetului Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social (CLDPS) din Judeţul Covasna între Municipiul Sfântu Gheorghe şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Covasna, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează:

”ART.4. - Se aprobă desemnarea în calitate de reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe în Comitetul Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social şi a Consorţiilor regionale (CLDPS), a d-lui Nagy Zoltán inspector de specialitate în cadrul Cabinetul Primarului, iar în calitate de reprezentant supleant a d-nei Vargha Fruzsina, viceprimarul municipiului Sfântu Gheorghe.”

ART. 2. – Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează Biroul pentru Învățământ și Cultură din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 13 ianuarie 2021.

PREŞEDINTE DE ȘEDINŢĂ        Csatlos László       

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL

 Kulcsár Tünde-Ildikó