ro
 

HOTĂRÂREA NR 485/2021 privind aprobarea modificării și completării Schemei de ajutor de minimis multianual pentru sprijinirea Întreprinderilor Mici și Mijlocii din municipiul Sfântu Gheorghe, județul Covasna, aprobată prin HCL 116/2021

30.12.2021
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL

RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2

Judeţul Covasna

Tel/fax:  0267-311726

E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR 485/2021

privind aprobarea modificării și completării Schemei de ajutor de minimis multianual pentru sprijinirea Întreprinderilor Mici și Mijlocii din municipiul Sfântu Gheorghe, județul Covasna, aprobată prin HCL 116/2021

Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în ședință ordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 84571/2021 al Direcției Generale Economice și Finanțe Publice Municipale din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere adresa nr. 1195/28.12.2021 a Camerei de Comerț și Industrie a Județului Covasna, înregistrată la Primăria municipiului Sfântu Gheorghe sub nr. 84424/28.12.2021;
Având în vedere Avizele favorabile ale Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, patrimoniu, economic, buget, finanțe, agricultură și dezvoltare regională și Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislația muncii și disciplină ale Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) lit. b și alin. (14) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul art. 139 alin. (3) lit. a și art. 196 alin. (1) lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE

ART. 1. – Se aprobă modificarea și completarea Schemei de ajutor de minimis multianual pentru sprijinirea Întreprinderilor Mici și Mijlocii din Municipiul Sfântu Gheorghe, județul Covasna, aprobată prin HCL 116/2021, după cum urmează:
I. La articolul 8 după alineatul (9) se introduce un nou alineat, alineatul (10), care va avea următorul cuprins:
”(10) În cazul clădirilor eligibile definite conform alin. (8), vândute de către solicitant în anul în care se solicită ajutorul de minimis, valoarea ajutorului de minimis se calculează luând în considerare inclusiv acest imobil, dacă prevederile art. 7 alin. (1) lit. d și f au fost îndeplinite înainte de vânzarea imobilului. În acest scop, pe certificatul de atestare fiscală privind îndeplinirea obligațiilor de plată către bugetul local al Municipiului Sfântu Gheorghe se vor menționa și imobilele înstrăinate în anul curent (cu mențiunea că sunt înstrăinate), iar în ANEXA 1- Tabel calcul valoare ajutor de minimis vor fi evidențiate și aceste clădiri.”
II. La articolul 9 alineatul (12) va avea următorul cuprins:
”(12) Solicitarea sumelor constituind ajutoare de minimis (faza II- faza cererii de tragere) se poate efectua în mod direct sau prin împuternicit, prin intermediul platformei online disponibil pe website-ul Camerei de Comerț și Industrie Covasna (www.ccicv.ro), după ce a fost aprobată cererea de finanțare.
Documentele necesare pentru a beneficia de suma reprezentând ajutor de minimis (faza II- faza cererii de tragere) sunt:
● Cerere de tragere depusă de către solicitant (generată de platforma online, conform modelului din prezenta schemă) însoțită de documentele justificative care atestă faptul că cheltuielile au fost efectuate în conformitate cu dosarul de finanțare aprobat, inclusiv a documentelor ce atestă plata acestor cheltuieli. Documentele justificative atașate la cererea de tragere vor fi însoțite în mod obligatoriu de autorizații/avize, în cazul în care natura serviciilor/lucrărilor reprezentând cheltuieli eligibile impun astfel de autorizații/avize în conformitate cu normele legale în vigoare (de ex. autorizație de construire).”

III. La articolul 10 alineatele (5), (6) și (14) vor avea următorul cuprins:
”(5) Fiecare cerere de finanțare/tragere se va analiza și va fi propusă spre aprobare/respingere, de către un membru al comisiei tehnice, formată din angajați ai Camerei de Comerț și Industrie a județului Covasna, numiți de conducătorul acestei instituții. Propunerea comisiei tehnice este orientativă pentru comisia mixtă.”
(6) Decizia de aprobare/respingere a cererilor de finanțare/tragere este luată de către comisia mixtă de validare.
(14) Plata sumelor se va efectua de către furnizorul ajutorului de minimis, după aprobarea acesteia de către comisia mixtă de validare.”
ART. 2. – Cu executarea prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul municipiului Sfântu Gheorghe, Direcția Generală Economică și Finanțe Publice Municipale din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 30 decembrie 2021.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

Kondor Ágota

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL

Kulcsár Tünde-Ildikó