ro
 

HOTĂRÂREA NR  436/2020 privind aprobarea Regulamentului privind soluţionarea cererilor de atribuire a loturilor de teren în baza Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilior pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

30.12.2020
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR  436/2020

privind aprobarea Regulamentului privind soluţionarea cererilor de atribuire a loturilor de teren în baza Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilior pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

 

Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 68940/2020 al Direcţiei Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;

Având în vedere Avizele favorabile ale Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, patrimoniu, economic, buget, finanțe, agricultură și dezvoltare regională, Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protecția mediului și turism și Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislația muncii și disciplină ale Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;

Având în vedere prevederile Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe personală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 139 alin. (1) şi art. 196 alin. (1) lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE

ART. 1. – Se aprobă Regulamentul privind soluţionarea cererilor de atribuire a loturilor de teren în baza Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilior pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, anexa la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.

ART. 2. – La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Consiliului Local nr. 157/2009 privind stabilirea criteriilor suplimentare de departajare în baza Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, republicată, se abrogă.

ART. 3. – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Comisia de analiză şi evaluare, respectiv Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe.

 Sfântu Gheorghe, la 30 decembrie 2020.

PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Comăneci Liviu-Vasile

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL

 Kulcsár Tünde-Ildikó

Anexă