ro
 
Vineri, 05. Martie 2021.

HOTĂRÂREA NR  4/2021 privind aprobarea rețelei școlare preuniversitare de stat din Municipiul Sfântu Gheorghe pentru anul școlar 2021– 2022

13.01.2021
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR  4/2021

privind aprobarea rețelei școlare preuniversitare de stat din Municipiul Sfântu Gheorghe pentru anul școlar 2021– 2022

 

Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă extraordinară;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 85/04.01.2021 al Biroului pentru Învățământ și Cultură din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;

Având în vedere adresa nr. 9836/21.12.2020 a Inspectoratului Şcolar Judeţean Covasna privind organizarea rețelei școlare pentru anul școlar 2020-2021, înregistrată la Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe sub nr. 71807/22.12.2020;

Având în vedere Avizul conform nr. 9746/21.12.2020 al Consiliului de Administraţie al Inspectoratului Şcolar Judeţean Covasna, înregistrat la Primăria municipiului Sfântu Gheorghe sub nr. 71806/22.02.2020;

Având în vedere Avizele favorabile ale Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, patrimoniu, economic, buget, finanțe, agricultură și dezvoltare regională, Comisiei pentru învățământ, cultură și știință și Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislația muncii și disciplină ale Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;

În baza prevederilor art. 24 alin. (3) lit. d din Metodologia privind fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat, evidenţa efectivelor de preşcolari şi elevi şcolarizaţi în unităţile de învăţământ particular, precum şi emiterea avizului conform în vederea organizării reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2021-2022, aprobat prin Ordinul nr. 5599/21.09.2020 al Ministrului Educaţiei și Cercetării;

În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) lit. d și alin. 7 lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 139 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;    

HOTĂRĂŞTE

ART. 1. – Se aprobă organizarea rețelei școlare preuniversitare de stat din Municipiul Sfântu Gheorghe pentru anul școlar 2021 – 2022, conform anexei la prezenta hotărâre, din care face parte integrantă.

ART. 2. – Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează doamna viceprimar Vargha Fruzsina, respectiv Biroul pentru Învățământ și Cultură din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 13 ianuarie 2021.

PREŞEDINTE DE ȘEDINŢĂ        Csatlos László       

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL

 Kulcsár Tünde-Ildikó 

 Anexă