ro
 
Miercuri, 24. Iulie 2024.

HOTĂRÂREA NR.  390/2021 privind aprobarea execuţiei bugetului general al municipiului Sfântu Gheorghe la data de 30.09.2021

08.11.2021
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL

RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2

Judeţul Covasna

Tel/fax:  0267-311726

E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR.  390/2021

privind aprobarea execuţiei bugetului general al municipiului Sfântu Gheorghe la data de 30.09.2021

 

Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă extraordinară;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 71483/2021 al Direcţiei Generale Economice și Finanțe Publice Municipale din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;

Având în vedere Avizele favorabile ale Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, patrimoniu, economic, buget, finanțe, agricultură și dezvoltare regională și Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislația muncii și disciplină ale Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) lit. b și alin. (4) lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile art. 139 alin. (3) lit. a și art. 196 alin. (1) lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE

ART. 1. - Se aprobă execuţia bugetului general al municipiului Sfântu Gheorghe la data de 30.09.2021, conform anexelor nr. 1-6 la prezenta hotărâre din care fac parte integrantă.

ART. 2. - Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Generală Economică și Finanțe Publice Municipale din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 08 noiembrie 2021.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

Kolcza István

 

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL

Kulcsár Tünde-Ildikó

Anexele 1-6