ro
 
Joi, 27. Ianuarie 2022.

HOTĂRÂREA NR.  381/2021 privind aprobarea încheierii unui contract de asociere între Municipiul Sfântu Gheorghe şi Spitalul Județean de Urgență ”Dr. Fogolyán Kristóf” în vederea finanțării achiziționării unor bunuri și lucrări pentru prevenirea răspândirii infecțiilor cu COVID-19

28.10.2021
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL

RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2

Judeţul Covasna

Tel/fax:  0267-311726

E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR.  381/2021

privind aprobarea încheierii unui contract de asociere între Municipiul Sfântu Gheorghe şi Spitalul Județean de Urgență ”Dr. Fogolyán Kristóf” în vederea finanțării achiziționării unor bunuri și lucrări pentru prevenirea răspândirii infecțiilor cu COVID-19

 

Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară:

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 69808/27.10.2021 al Direcției Juridice și Restituirea Proprietăților din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;

Având în vedere adresele nr. 16724/19.10.2021 și nr. 16941/20.10.2021 ale Spitalului Județean de Urgență ”Dr. Fogolyán Kristóf”, înregistrate la Primăria municipiului Sfântu Gheorghe sub nr. 67707/19.10.2021 și nr. 68626/21.10.2021;

Având în vedere Avizele favorabile ale Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, patrimoniu, economic, buget, finanțe, agricultură și dezvoltare regională Comisiei pentru sănătate, protecție socială și culte și Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislația muncii și disciplină ale Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;

Având în vedere art. 199 alin. (1) din Legea nr. 65/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;

Ținând cont de Ordinul nr. 1279/2012 privind aprobarea Criteriilor de evaluare, a condiţiilor de funcţionare şi monitorizare a echipamentelor de tratare prin decontaminare termică la temperaturi scăzute a deşeurilor medicale periculoase;

În conformitate cu Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile art. 92 alin. (1), art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d și e, alin. (7) lit. c, h și lit. n și alin. (9) lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 139 alin. (3) lit. h și art. 196 alin. (1) lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE

ART. 1. - Se aprobă încheierea unui contract de asociere între Municipiul Sfântu Gheorghe şi Spitalul Județean de Urgență ”Dr. Fogolyán Kristóf” în vederea finanțării achiziționării unor bunuri și lucrări pentru prevenirea răspândirii infecțiilor cu COVID-19.

ART. 2. - Se aprobă proiectul contractului de asociere, anexă la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.

ART. 3. - Cu semnarea contractului de asociere se mandatează primarul municipiului Sfântu Gheorghe, dl. Antal Árpád-András.

ART. 4. - Executarea prezentei hotărări se încredinţează primarului municipiului Sfântu Gheorghe, dl. Antal Árpád-András și Direcției Generale Economice și Finanțe Publice Municipale din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la data 28 octombrie 2021.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

Kolcza István

 

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL

Kulcsár Tünde-Ildikó

Anexă