ro
 
Miercuri, 24. Iulie 2024.

HOTĂRÂREA NR  381/2020 privind rectificarea bugetului general al Municipiului  Sfântu Gheorghe pe anul 2020

27.11.2020
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR  381/2020

privind rectificarea bugetului general al Municipiului

 Sfântu Gheorghe pe anul 2020

 

Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 65.836/2020 al Direcţiei Generale Economice și Finanțe Publice Municipale din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;

Având în vedere Avizele favorabile ale Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, patrimoniu, economic, buget, finanțe, agricultură și dezvoltare regională și Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislația muncii și disciplină ale Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;

Având în vedere prevederile Legii nr. 5/2020 privind bugetul de stat pe anul 2020 şi prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) lit. b și alin (4) lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 139 alin. (3) lit. a şi art. 196 alin. (1) lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE

ART. 1. - Se aprobă modificarea bugetului local al municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2020, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.

ART. 2. - Se aprobă rectificarea programului obiectivelor de investiţii finanţate din bugetul local, conform anexei nr. 2 prezenta hotărâre din care face parte integrantă.

ART. 3. - Se aprobă rectificarea bugetului Poliției Locale din Municipiul Sfântu Gheorghe, împreună cu programul obiectivelor de investiții, conform anexei nr. 3 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.

ART. 4. - Se aprobă rectificarea bugetului Casei de Cultură ”Kónya Ádám” din Municipiul Sfântu Gheorghe, împreună cu programul obiectivelor de investiții, conform anexelor nr. 4-5 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.

ART. 5. - Se aprobă alocarea sumei de 10.000 lei pentru cumpărarea de cadouri cu ocazia sărbătorilor de Crăciun pentru familiile sărace. Suma va fi achitată din capitolul  51.02 “Autorități executive”, art. 20.30.30 “Alte cheltuieli cu bunuri și servicii”.

ART. 6. - Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Generală Economice și Finanțe Publice Municipale din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe şi compartimentele de contabilitate din cadrul instituţiilor subordonate Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 27 noiembrie 2020.

PREŞEDINTE DE ȘEDINŢĂ       Ambrus Zsombor       

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL

Kulcsár Tünde-Ildikó 

 

Anexa 1

Anexa 2

Anexele 3 și 4