ro
 
Duminică, 14. August 2022.

HOTĂRÂREA NR.  380/2021 pentru aprobarea modificării Protocolului de organizare și funcționare a Centrului Naţional de Excelenţă Sfântu Gheorghe (CNE Sfântu Gheorghe) pentru pregătirea elevilor la disciplina sportivă handbal, aprobat prin HCL nr. 231/2020

28.10.2021
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL

RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2

Judeţul Covasna

Tel/fax:  0267-311726

E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR.  380/2021

pentru aprobarea modificării Protocolului de organizare și funcționare a Centrului Naţional de Excelenţă Sfântu Gheorghe (CNE Sfântu Gheorghe) pentru pregătirea elevilor la disciplina sportivă handbal, aprobat prin HCL nr. 231/2020

 

Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară:

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 69.805/2021 al Direcției Juridice și Restituirea Proprietăților din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;

Având în vedere adresa ACS SEPSI SIC, înregistrată la Primăria municipiului Sfântu Gheorghe sub nr. 68901/22.10.2021;

Având în vedere prevederile art. 20 lit. a și art. 29 din Protocolul de organizare și funcționare a Centrului Naţional de Excelenţă Sfântu Gheorghe (CNE Sfântu Gheorghe) pentru pregătirea elevilor la disciplina sportivă handbal, aprobat prin HCL nr. 231/2020;

Având în vedere Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5620/2020 privind înfiinţarea Centrului Naţional de Excelenţă Sfântu Gheorghe pentru pregătirea elevilor la disciplina sportivă handbal;

Având în vedere Avizele favorabile ale Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, patrimoniu, economic, buget, finanțe, agricultură și dezvoltare regională, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislația muncii și disciplină și Comisiei pentru tineret și sport ale Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Legea nr. 1/2011 a Educaţiei Naţionale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Legea nr. 69/2000 a Educaţiei Fizice şi Sportului, cu modificările si completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d și e, alin. 7 lit. e și f, și alin. 9 lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu art. 139 alin. (3) lit. f și art. 196 alin. (1) lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 HOTĂRĂŞTE

ART. 1. – Se aprobă modificarea Protocolului de organizare și funcționare a Centrului Naţional de Excelenţă Sfântu Gheorghe (CNE Sfântu Gheorghe) pentru pregătirea elevilor la disciplina sportivă handbal, aprobat prin HCL nr. 231/2020, potrivit Actului adiţional nr. 1, anexă la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.

ART. 2. - Cu semnarea Actului adițional se împuternicește Primarul municipiului Sfântu Gheorghe, dl. Antal Árpád-András.

ART. 3. – Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează Primarul municipiului Sfântu Gheorghe, dl. Antal Árpád-András, Direcția Generală Economică și Finanțe Publice Municipale din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe, precum și entitățile semnatare ale Actului adițional.

Sfântu Gheorghe, la 28 octombrie 2021.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

Kolcza István

 

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL

Kulcsár Tünde-Ildikó

Anexă