ro
 
Joi, 27. Ianuarie 2022.

HOTĂRÂREA NR.  379/2021 privind aprobarea modificării şi completării Contractului de delegare a gestiunii serviciului comunitar de administrare a domeniului public şi privat nr. 6.280/29.01.2016 – activitatea de administrare a bazelor sportive şi a activităţilor recreative şi distractive în municipiul Sfântu Gheorghe

28.10.2021
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL

RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2

Judeţul Covasna

Tel/fax:  0267-311726

E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR.  379/2021

privind aprobarea modificării şi completării Contractului de delegare a gestiunii serviciului comunitar de administrare a domeniului public şi privat nr. 6.280/29.01.2016 – activitatea de administrare a bazelor sportive şi a activităţilor recreative şi distractive în municipiul Sfântu Gheorghe

 

Consliliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 63498/2021 al Compartimentului pentru Monitorizare Societăți Comerciale din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;

Având în vedere Contractul de asociere nr. 58803/14.09.2021 încheiat între Municipiul Sfântu Gheorghe și Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Covasna;

Având în vedere Protocolul de predare-preluare nr. 55664/01.09.2021 încheiat între Ministerul Tineretului și Sportului, prin Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Covasna și Municipiul Sfântu Gheorghe;

Având în vedere Avizele favorabile ale Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, patrimoniu, economic, buget, finanțe, agricultură și dezvoltare regională, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislația muncii și disciplină și Comisiei pentru tineret și sport ale Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;

Având în vedere prevederile Contractului de delegare a gestiunii serviciului comunitar de administrare a domeniului public şi privat nr. 6.280/29.01.2016 – activitatea de administrare a bazelor sportive şi a activităţilor recreative şi distractive în Municipiul Sfântu Gheorghe;

Având în vedere predeverile Ordonanţei Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local cu modificările si completările ulterioare, şi ale Hotărârii a Guvernului nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementărilor cadru de aplicare a OG nr.71/2002;

Având în vedere prevederile art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată;

În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) lit. c și alin. (6) lit. b din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 139 alin. (3) lit. g și art. 196 alin. (1) lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE

ART. 1. - Se aprobă Studiul de oportunitate privind fundamentarea şi stabilirea soluţiilor optime pentru gestiunea serviciului public de administrare a domeniului public şi privat - activitatea de administrare a bazelor sportive şi a activităţilor recreative şi distractive – “Complexul sportiv de pe str. Bánki Donáth nr. 25, municipiul Sfântu Gheorghe”, anexa nr. 1 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.

ART. 2. - Se aprobă delegarea gestiunii serviciului de administrare a domeniului public şi privat al municipiului Sfântu Gheorghe pentru activităţile de administrare şi exploatare a obiectivului “Complexul sportiv de pe str. Bánki Donáth nr. 25, Municipiul Sfântu Gheorghe”.

ART. 3. – (1) Se aprobă cesionarea Contractului de asociere 58803/14.09.2021 încheiat între Municipiul Sfântu Gheorghe și Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Covasna, către Sepsi Rekreatív SA.

(2) Se aprobă proiectul contractului de cesiune, anexa nr. 2 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.

ART. 4. - Se aprobă modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului comunitar de administrare a domeniului public şi privat nr. 6.280/29.01.2016 – activitatea de administrare a bazelor sportive şi a activităţilor recreative şi distractive în municipiul Sfântu Gheorghe conform proiectului Actului adiţional nr. 5/2021, anexa nr. 3 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.

ART. 5. - Se împuterniceste primarul municipiului Sfântu Gheorghe să semneze Actul adiţional nr. 5/2021 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului comunitar de administrare a domeniului public şi privat nr. 6.280/29.01.2016 – activitatea de administrare a bazelor sportive şi a activităţilor recreative şi distractive în Municipiul Sfântu Gheorghe și contractul de cesiune prevăzute la art. 3. alin.(2).

ART. 6. - Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează primarul municipiului Sfântu Gheorghe, Direcția Patrimoniu, Direcția Generală Economică și Finanțe Publice Municipale şi Compartimentul pentru Monitorizare Societăți Comerciale din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe, respectiv Consiliul de Administrație al Sepsi Rekreatív SA.

Sfântu Gheorghe, la 28 octombrie 2021.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

Kolcza István

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL

Kulcsár Tünde-Ildikó

Anexa 1

Anexa 2

Anexa 3