ro
 
Joi, 27. Ianuarie 2022.

HOTĂRÂREA NR.  378/2021 pentru modificarea HCL nr. 4/2019 privind aprobarea proiectului „Staţii de reîncărcare pentru vehicule electrice în Municipiul Sfântu Gheorghe” judeţul Covasna și a cheltuielilor legate de proiect, cu modificările și completările ulterioare

28.10.2021
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL

RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2

Judeţul Covasna

Tel/fax:  0267-311726

E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR.  378/2021

pentru modificarea HCL nr. 4/2019 privind aprobarea proiectului „Staţii de reîncărcare pentru vehicule electrice în Municipiul Sfântu Gheorghe” judeţul Covasna și a cheltuielilor legate de proiect, cu modificările și completările ulterioare

 

Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în ordinară;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 69201/2021 al Compartimentului Elaborare, Implementare, Proiecte din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;

Având în vedere adresa nr. 77518/21.10.2021 a Administrației Fondului pentru Mediu;

Având în vedere Ordinul Ministrului Mediului nr. 760/2018 pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: staţii de reîncărcare pentru vehicule electrice în municipiile reşedinţe de judeţ;

Având în vedere Avizele favorabile ale Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, patrimoniu, economic, buget, finanțe, agricultură și dezvoltare regională și Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislația muncii și disciplină ale Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;

În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) lit. b şi alin. (4) lit. d din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 139 alin. (2) şi art. 196 alin. (1) lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE

ART. 1 – Se aprobă modificarea HCL nr. 4/2019 privind aprobarea proiectului „Staţii de reîncărcare pentru vehicule electrice în Municipiul Sfântu Gheorghe”, după cum urmează:

I. Articolul 5 va avea următorul cuprins:

“ART. 5. – Se aprobă cheltuielile legate de proiect, după cum urmează:

  • Valoarea totală a proiectului: 039,00 lei
  • TVA 072,00 lei
  • Valoarea eligibilă a proiectului: 641,36 lei
  • Valoarea neeligibilă a proiectului:         397,64 lei
  • Valoarea finanţării solicitate 477,22 lei.”

II. Articolul 6 va avea următorul cuprins: 

“ART. 6. – Se aprobă contribuția proprie a municipiului Sfântu Gheorghe în proiect a 73.561,78 lei, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, în valoare de 29.397,64 lei, cât și contribuția la cheltuielile eligibile, în valoare de 44.164,14 lei, reprezentând 10% din valoarea eligibilă a proiectului de 441.641,36 lei.”

ART. 2. – Executarea prezentei hotărâri se încredinţează domnului viceprimar Toth-Birtan Csaba, Compartimentului Elaborare, Implementare, Proiecte, Compartimentului Investiții și Direcției Generale Economice și Finanțe Publice Municipale din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 28 octombrie 2021.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

Kolcza István

 

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL

Kulcsár Tünde-Ildikó