ro
 
Joi, 27. Ianuarie 2022.

HOTĂRÂREA NR.  375/2021 pentru aprobarea modificării și completării HCL nr. 333/2020 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe în consiliile de administraţie ale instituţiilor de învăţământ preuniversitar din municipiul Sfântu Gheorghe, cu modificările ulterioare

28.10.2021
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL

RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2

Judeţul Covasna

Tel/fax:  0267-311726

E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR.  375/2021

pentru aprobarea modificării și completării HCL nr. 333/2020 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe în consiliile de administraţie ale instituţiilor de învăţământ preuniversitar din municipiul Sfântu Gheorghe, cu modificările ulterioare

 

Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 66172/24.08.2021 al Biroului pentru Învățământ și Cultură din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;

Având în vedere adresa nr. 2257/21.09.2021 a Liceului Tehnologic ”Constantin Brâncuși” Sfântu Gheoghe, înregistrată la Primăria municipiului Sfântu Gheorghe sub nr. 60447/21.09.2021;

Având în vedere adresa nr. 5090/24.09.2021 a Liceului Tehnologic ”Puskás Tivadar” Sfântu Gheoghe, înregistrată la Primăria municipiului Sfântu Gheorghe sub nr. 62528/30.09.2021;

Având în vedere HCL nr. 333/2020 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe în consiliile de administraţie ale instituţiilor de învăţământ preuniversitar din Municipiul Sfântu Gheorghe, cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere Avizele favorabile ale Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, patrimoniu, economic, buget, finanțe, agricultură și dezvoltare regională, Comisiei pentru învățământ, cultură și știință și Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislația muncii și disciplină ale Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;

Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) lit. b și c din Ordinul ministrului educației nr. 5154/2021 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar;

Având în vedere prevederile Ordinului nr. 4619/2014 al ministrului educaţiei naționale pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar, cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 96 alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) lit. d și alin. (7) lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile art. 139 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE

ART. 1. - Se aprobă modificarea și completarea anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 333/2020 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe în consiliile de administraţie ale instituţiilor de învăţământ preuniversitar din municipiul Sfântu Gheorghe, cu modificările ulterioare, după cum urmează:

a) în Consiliul de Administrație al Liceului Tehnologic ”Puskás Tivadar” Sfântu Gheorghe, se desemnează doamna consilier local Jancsó Éva;

b) în Consiliul de Administrație al Liceului Economic ”Berde Áron” Sfântu Gheorghe, se desemnează doamna consilier local Sipos Dóra-Viola;

c) în Consiliul de Administrație al Liceului Tehnologic ”Constantin Brâncuși” Sfântu Gheorghe, se desemnează doamna viceprimar Vargha Fruzsina.

ART. 2. - Cu executarea prezentei hotărâri de încredinţează doamna viceprimar Vargha Fruzsina, Biroul Învățământ și Cultură din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe, precum şi directorii instituţiilor de învăţământ preuniversitar de stat implicate din municipiul Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 28 octombrie 2021.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

Kolcza István

 

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL

Kulcsár Tünde-Ildikó