ro
 
Miercuri, 28. Februarie 2024.

HOTĂRÂREA NR  351/2021 privind rectificarea bugetului general al municipiului  Sfântu Gheorghe pe anul 2021

21.10.2021
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL

RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2

Judeţul Covasna

Tel/fax:  0267-311726

E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR  351/2021

privind rectificarea bugetului general al municipiului  Sfântu Gheorghe pe anul 2021

 

Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe în şedinţă extraordinară;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 67.792/2021 al Direcţiei Generale Economice și Finanțe Publice Municipale din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;

Având în vedere Avizele favorabile ale Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, patrimoniu, economic, buget, finanțe, agricultură și dezvoltare regională și Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislația muncii și disciplină ale Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;

Având în vedere prevederile Legii nr. 15/2021 privind bugetul de stat pe anul 2021 şi prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) lit. b și alin. (4) lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 139 alin. (3), lit. a şi art. 196 alin. (1) lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE

ART. 1. - Se aprobă rectificarea bugetului local al municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2021 cu suma de 9.592.000 lei, la Secţiunea de funcţionare în valoare de 2.672.500 lei şi Secţiunea de dezvoltare în sumă de 6.919.500 lei, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.

ART. 2. - Se aprobă rectificarea programului obiectivelor de investiţii finanţate din bugetul local, conform anexelor nr. 2 - 3 la prezenta hotărâre din care fac parte integrantă.

ART. 3. - Se aprobă rectificarea bugetului Direcţiei de Asistenţă Socială din municipiul Sfântu Gheorghe, conform anexei nr. 4 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.

ART. 4. - Se aprobă rectificarea bugetului Teatrului ”Andrei Mureșanu” din municipiul Sfântu Gheorghe, conform anexei nr. 5 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.

ART. 5. - Se aprobă rectificarea bugetului Teatrului ”Tamási Áron” din municipiul Sfântu Gheorghe, împreună cu programul obiectivelor de investiții, conform anexei nr. 6 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.

ART. 6. - Se aprobă rectificarea bugetului Casei de Cultură ”Kónya Ádám”, conform anexelor nr. 7 - 8 la prezenta hotărâre din care fac parte integrantă.

ART. 7. - Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează Direcția Generală Economică și Finanțe Publice Municipale din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe şi compartimentele de contabilitate din cadrul instituţiilor subordonate Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe. 

Sfântu Gheorghe, la 21 octombrie 2021.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

Kiss-Bartha Annamária

 În lipsa acestuia, consilierii  locali: 

   Vargha Fruzsina    

Toth-Birtan Csaba

               

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL

Kulcsár Tünde-Ildikó

Anexa 1

Anexele 2-3

Anexele 4-8