ro
 
Vineri, 05. Martie 2021.

HOTĂRÂREA NR 349/2020 pentru modificarea și completarea Regulamentului aprobat prin HCL nr. 253/2020 privind Programul de interes local ”Achiziționarea echipamentelor de protecție necesare desfășurării în condiții de prevenție a activității didactice aferente anului școlar 2020/2021 în contextul riscului de infecție cu coronavirus SARS-CoV-2”, cu modificările și completările ulterioare

19.11.2020
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR  349/2020

pentru modificarea și completarea Regulamentului aprobat prin HCL nr. 253/2020 privind Programul de interes local ”Achiziționarea echipamentelor de protecție necesare desfășurării în condiții de prevenție a activității didactice aferente anului școlar 2020/2021 în contextul riscului de infecție cu coronavirus SARS-CoV-2”, cu modificările și completările ulterioare

Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă extraordinară:

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 64193/2020 al Biroului Juridic din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;

Având în vedere Avizele favorabile ale Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, patrimoniu, economic, buget, finanțe, agricultură și dezvoltare regională, Comisiei pentru învățământ, cultură și știință și Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislația muncii și disciplină ale Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

În baza prevederilor HG nr. 52/05.11.2020 privind stabilirea unor măsuri suplimentare necesar a fi aplicate pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;

În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d și alin. (7) lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 139 alin. (1) art. 196 alin. (1) lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE

ART. 1. – Se aprobă modificarea și completarea Regulamentului aprobat prin HCL nr. 253/2020 privind Programul de interes local „Achiziționarea echipamentelor de protecție necesare desfășurării în condiții de prevenție a activității didactice aferente anului școlar 2020/2021, în contextul riscului de infecție cu coronavirus SARS-CoV-2”, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează:

I. Articolul 3 se completează și va avea următorul cuprins:

”Art. 3 - (1) Beneficiarii programului sunt cadrele didactice din învățământul preuniversitar de stat, nivel primar, gimnazial și liceal, care își desfășoară activitatea în unitățile de învățământ din Municipiul Sfântu Gheorghe.

(2) Pot beneficia de programul instituit și cadrele didactice din învățământul preuniversitar de stat, nivel preșcolar, care își desfășoară activitatea în unitățile de învățământ din Municipiul Sfântu Gheorghe”.

II. Articolul 9 se completează și va avea următorul cuprins:

”Art. 9. – (1) Termenul de depunere a cererilor pentru cadrele didactice menționate la art. 3 alin. (1) este 21 septembrie 2020.

(2) Termenul de depunere a cererilor pentru cadrele didactice menționate la art. 3 alin. (2) este 27 noiembrie 2020 inclusiv.”

III. Articolul 11 se modificăși va avea următorul cuprins:

”Art. 11 - În termen de o zi de la data expirării termenului de depunere a cererilor, funcţionarul public desemnat va întocmi o listă cu persoanele declarate eligibile în urma soluționării cererilor.”

IV. Articolul 14 se completează și va avea următorul cuprins:

”Art. 14. – (1) Suma acordată în baza prezentului Regulament va putea fi ridicată de beneficiari pe baza facturii emise pe numele beneficiarului, ulterior datei de 21 septembrie 2020, însoțită de numărul contului bancar al acestuia.

(2) În urma afișării listei, persoanele declarate eligibile (cadrele didactice din învățământul preșcolar) vor putea achiziționa dispozitive electronice tip laptop/tabletă până în data de 15 decembrie 2020.”

V. După articolul 16 se introduce un nou articol, articolul 17 care va avea următorul cuprins:

”Art. 17 - Cadrele didactice din învățământul preuniversitar de stat, nivel preșcolar, primar, gimnazial și liceal vor avea posibilitatea să depună facturile/documentele de plată până la data de 15 decembrie 2020 inclusiv.”

ART. 2. - Anexa la Regulamentul aprobat prin HCL nr. 253/2020 privind Programul de interes local ”Achiziționarea echipamentelor de protecție necesare desfășurării în condiții de prevenție a activității didactice aferente anului școlar 2020/2021 în contextul riscului de infecție cu coronavirus SARS-CoV-2”, se înlocuiește cu anexa la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.

ART. 3. - Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează funcţionarul public din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe desemnat prin dispoziţia primarului, Direcția Generală Economică și Finanțe Publice Municipale şi Serviciul Juridic din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 19 noiembrie 2020.

PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Ambrus Zsombor

CONTRASEMNEAZĂ

Pentru SECRETAR GENERAL

Morar Edith

Anexă