ro
 
Luni, 04. Martie 2024.

HOTĂRÂREA NR  348/2020 privind rectificarea bugetului general al Municipiului  Sfântu Gheorghe pe anul 2020

19.11.2020
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR  348/2020

privind rectificarea bugetului general al Municipiului

 Sfântu Gheorghe pe anul 2020

 

Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă extraordinară;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 63.775/2020 al Direcţiei Generale Economice și Finanțe Publice Municipale din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;

Având în vedere Avizele favorabile ale Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, patrimoniu, economic, buget, finanțe, agricultură și dezvoltare regională și Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislația muncii și disciplină ale Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;

Având în vedere prevederile Legii nr. 5/2020 privind bugetul de stat pe anul 2020 şi prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) lit. b și alin (4) lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

În temeiul art. 139 alin. (3) lit. a şi art. 196 alin. (1) lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂŞTE

ART. 1. - Se aprobă modificarea bugetului local al Municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2020, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.

ART. 2. - Se aprobă rectificarea programului obiectivelor de investiţii finanţate din bugetul local, conform anexelor nr. 2-4 la prezenta hotărâre din care fac parte integrantă.

ART. 3. - Se aprobă rectificarea bugetului Teatrului ”Andrei Mureșanu” împreună cu programul obiectivelor de investiții, conform anexei nr. 5, la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.

ART. 4. - Se aprobă rectificarea bugetului fondului externe nerambursabile la Colegiul Național ”Székely Mikó”, conform anexei nr. 6 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.

ART. 5. - Municipiul Sfântu Gheorghe se angajează la plata tuturor costurilor neeligibile, neprevăzute sau conexe în cadrul proiectelor de achiziție echipamente IT elaborate de către unitățile de învățământ de pe raza municipiului și depuse pentru finanțare în cadrul Programului Operaţional Competitivitate 2014-2020, Axa prioritară 2 - Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă, Prioritatea de investiții 2c. - Consolidarea aplicaţiilor TIC pentru e-guvernare, e-învăţare, e-incluziune, e-cultură, e-sănătate, Obiectiv Specific OS 2.4 - Creşterea gradului de utilizare a Internetului, Acţiunea 2.3.3 – Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație, e-incluziune, e-sănătate și e-cultură – Secţiunea E-Educaţie.

ART. 6. - Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează Direcția Economică din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe şi compartimentele de contabilitate din cadrul instituţiilor subordonate Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 19 noiembrie 2020.

PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Ambrus Zsombor    

 CONTRASEMNEAZĂ

Pentru SECRETAR GENERAL

 Morar Edith

Anexa 1   

Anexele 2-6