ro
 
Luni, 18. Octombrie 2021.

HOTĂRÂREA NR 344/2020 pentru aprobarea modificării și completării Regulamentului privind Programul multianual „Susţinerea familiilor cu minim trei copii cu domiciliul/reşedinţa în Municipiul Sfântu Gheorghe” aprobat prin HCL nr. 415/2018, cu modificările şi completările ulterioare

19.11.2020

HOTĂRÂREA NR  344/2020

pentru aprobarea modificării și completării Regulamentului privind Programul multianual „Susţinerea familiilor cu minim trei copii cu domiciliul/reşedinţa în Municipiul Sfântu Gheorghe” aprobat prin HCL nr. 415/2018, cu modificările şi completările ulterioare

Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă extraordinară:

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 60.270/2020 al dlui primar Antal Árpád-András;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 60.271/2020 al Biroului Juridic din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;

Având în vedere Avizele favorabile ale Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, patrimoniu, economic, buget, finanțe, agricultură și dezvoltare regională, Comisiei pentru învățământ, cultură și știință și Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislația muncii și disciplină ale Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;

Având în vedere prevederile Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere parcurgerea procedurii prevăzute de art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată;

În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. n) şi alin. (14) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 139 alin. (1) şi art. 196 alin. (1) lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE

ART. 1.–Se aprobă modificarea şi completarea Regulamentului privind Programul multianual „Susţinerea familiilor cu minim trei copii cu domiciliul/reşedinţa în Municipiul Sfântu Gheorghe”, aprobat prin HCL nr. 415/2018, cu modificările şi completările ulterioare, după cum urmează:

I. La Articolul 11 după litera e) se introduce o literă nouă, litera f), cu următorul cuprins:

„f) acordarea unui ajutor financiar în valoare de 1500 lei inclusiv TVA/dispozitiv, în scopul achiziționării unui/unor dispozitive electronice tip calculator/tabletă/laptop, cu condiția ca numărul dispozitivelor electronice achiziționate să nu depășească numărul școlarilor din învățământul preuniversitar de stat: nivel primar, gimnazial și liceal care participă la cursuri online din cadrul familiei.”

II. La articolul 22 alineatul (1) va avea următorul cuprins:

”(1) Lista cu beneficiarii Programului se va transmite de către Comisia împuternicită la instituțiile publice de cultură, care vor acorda facilitățile stipulate în prezentul Regulament, la Secția Baza de Agrement Șugaș Băi, Compartimentul pentru Autorizarea Serviciilor de Transport Public Local, Sepsi Rekreativ S.A., la Biroul pentru Monitorizare Societăți Comerciale și Servicii Comunitare de Utilități Publice, la operatorul de transport public local și la Direcția Economică din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe.”

III. După articolul 22 se introduce un nou articol, articolul 221, cu următorul cuprins:

”Art. 221. – (1) În vederea obținerii facilităților prevăzute la art. 11 lit. f), beneficiarii Programului vor depune o cerere, care va cuprinde și o declarație pe propria răspundere privind faptul că titularul și membrii familiei acestuia nu au beneficiat de aceeași categorie de facilitate în cadrul altui program la nivel național/județean, ori în baza art. 94 alin. (2) lit. z din Legea educației naționale, și că minorii aflați în întreținerea familiei participă la cursurile online, organizate în condițiile legii.

(2) Cererea tipizată va putea fi accesată de către beneficiari de pe site-ul Municipiului Sfântu Gheorghe și constituie anexa nr. III la prezentul Regulament.

(3) În cazul în care posesorul cardului-legitimație dorește achiziționarea unui/unor calculatoare/laptopuri/tablete care depășește/depășesc valoarea stabilită de prezentul Regulament pentru un dispozitiv electronic, acesta va suporta diferența de preț din fondurile proprii.

(4) Sumele acordate în baza art. 11 lit. f) vor fi virate către beneficiarii care au achiziționat dispozitivele electronice tip calculator/laptop/tabletă, pe baza documentelor de plată emise pe numele acestora, ulterior intrării în vigoare a prezentei hotărâri, în contul bancar al acestuia.”

Art. 2. - Cu executarea prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează Comisia din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe desemnată prin dispoziţia Primarului și Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, 19 noiembrie 2020.

PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Ambrus Zsombor

CONTRASEMNEAZĂ

Pentru SECRETAR GENERAL

Morar Edith

 

Anexă la HCL nr. 344/2020