ro
 
Marți, 27. Februarie 2024.

HOTĂRÂREA NR  340/2020 privind aprobarea execuţiei bugetului general al Municipiului  Sfântu Gheorghe la data de 30.09.2020

05.11.2020

HOTĂRÂREA NR  340/2020

privind aprobarea execuţiei bugetului general al Municipiului

 Sfântu Gheorghe la data de 30.09.2020

 

Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţa extraordinară;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 60.865/2020 al Direcţiei Economice din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;

Având în vedere Avizele favorabile ale Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, patrimoniu, economic, buget, finanțe, agricultură și dezvoltare regională și Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislația muncii și disciplină ale Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) lit. b și alin. (4) lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 139 alin. (3) lit. a și art. 196 alin. (1) lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE

ART. 1. - Se aprobă execuţia bugetului general al Municipiului Sfântu Gheorghe la data de 30.09.2020, conform anexelor nr. 1-6 la prezenta hotărâre din care fac parte integrantă.

Art. 2. - Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 05 noiembrie 2020.

PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ                               CONTRASEMNEAZĂ

         Ambrus Zsombor                             Pentru SECRETAR GENERAL

                                                                                 Morar Edith

 

Anexa 1

Anexele 2-5