ro
 
Miercuri, 24. Iulie 2024.

HOTĂRÂREA NR. 321/2023 privind aprobarea rectificării bugetului general al municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2023

15.09.2023
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL

RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2

Judeţul Covasna

Tel/fax:  0267-311726

E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR. 321/2023

privind aprobarea rectificării bugetului general al municipiului
Sfântu Gheorghe pe anul 2023

Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă extraordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 50957/2023 al Direcţiei generale economice și finanțe publice municipale din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Avizele favorabile ale Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, patrimoniu, economic, buget, finanțe, agricultură și dezvoltare regională și Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislația muncii și disciplină ale Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile Legii nr. 368/2022 privind bugetul de stat pe anul 2023 şi Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) lit. b, alin. (4) lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 139 alin. (3) lit. a şi art. 196 alin. (1) lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. - Se aprobă rectificarea bugetului local al municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2023 în sumă totală de 8.200.000 lei, din care Secţiunea de funcţionare în valoare de 9.792.000 lei şi Secţiunea de dezvoltare în sumă de -1.592.790 lei, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
Art. 2. - Se aprobă rectificarea programului obiectivelor de investiţii finanţate din bugetul local, conform anexelor nr. 2-4 la prezenta hotărâre din care fac parte integrantă.
Art. 3. - Se aprobă rectificarea bugetului Teatrului ”Tamási Áron” din municipiul Sfântu Gheorghe, împreună cu programul de investiții, conform anexei nr. 5 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
Art. 4. - Se aprobă rectificarea bugetului Teatrului ”Andrei Mureșanu” din municipiul Sfântu Gheorghe, conform anexei nr. 6 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
Art. 5. - Se aprobă rectificarea bugetului Casei de cultură ”Kónya Ádám” din municipiul Sfântu Gheorghe, conform anexei nr. 7 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
Art. 6. - Se aprobă rectificarea bugetului instituţiilor de învăţământ finanţate integral din venituri proprii pe anul 2023, împreună cu programul obiectivelor de investiții, conform anexei nr. 8 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
Art. 7. - Cu executarea prezentei hotărâri se încredințează Direcția generală economică și finanțe publice municipale din cardul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 15 septembrie 2023.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Lakatos László

 CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL

Kulcsár Tünde-Ildikó

Anexa 1

Anexa 2

Anexele 3-8