ro
 
Miercuri, 28. Februarie 2024.

HOTĂRÂREA NR  304/2020 privind rectificarea bugetului general al Municipiului  Sfântu Gheorghe pe anul 2020

21.10.2020
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR  304/2020

privind rectificarea bugetului general al Municipiului

 Sfântu Gheorghe pe anul 2020

 

Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă extraordinară;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 57.537/2020 al Direcţiei Economice din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;

Având în vedere Avizele favorabile ale Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, patrimoniu, economic, buget, finanțe, agricultură și dezvoltare regională și Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislația muncii și disciplină ale Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;

Având în vedere prevederile Legii nr. 5/2020 privind bugetul de stat pe anul 2020 şi prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) lit. b și alin. (4) lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 139 alin. (3) lit. a şi art. 196 alin. (1) lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE

 ART. 1. - Se aprobă rectificarea bugetul local al Municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2020 în sumă totală de 640.000 lei, din care Secţiunea de funcţionare în valoare de 778.620 lei şi Secţiunea de dezvoltare în sumă de -138.620 lei, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.

ART. 2. - Se aprobă rectificarea programului obiectivelor de investiţii finanţate din bugetul local, conform anexelor nr. 2-3 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.

ART. 3. - Se aprobă rectificarea bugetului Direcţiei de Asistenţă Socială din Municipiul Sfântu Gheorghe, împreună cu lista obiectivelor de investiții, conform anexei nr. 4 la prezenta hotărâre din care fac parte integrantă.

ART. 4. - Se aprobă modificarea bugetului Teatrului ”Tamási Áron” din Municipiul Sfântu Gheorghe, conform anexei nr. 5 la prezenta hotărâre din care fac parte integrantă.

ART. 5. - Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează Direcția Economică din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe şi compartimentele de contabilitate din cadrul instituţiilor subordonate Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 21 octombrie 2020.

 

PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                CONTRASEMNEAZĂ

           Kondor Ágota                                 Pentru SECRETAR GENERAL

                                                                                Morar Edith

Anexa 1

Anexa 2

Anexele 3-5