ro
 
Miercuri, 24. Iulie 2024.

HOTĂRÂREA NR. 30/2023 privind aprobarea rectificării bugetului general al municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2023

03.02.2023
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL

RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2

Judeţul Covasna

Tel/fax:  0267-311726

E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR. 30/2023

privind aprobarea rectificării bugetului general al municipiului
Sfântu Gheorghe pe anul 2023

Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă extraordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 5978/2023 al Direcţiei generale economice și finanțe publice municipale din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Hotărârea nr. 7436/30.01.2023 a Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale;
Având în vedere Avizele favorabile ale Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, patrimoniu, economic, buget, finanțe, agricultură și dezvoltare regională și Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislația muncii și disciplină ale Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile Legii nr. 368/2022 privind bugetul de stat pe anul 2023 şi prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) lit. b și alin. (4) lit. a din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 139 alin. (3) lit. a şi art. 196 alin. (1) lit. a din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE

ART. 1. - Se aprobă bugetul creditelor interne al municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2023 în sumă totală de 46.923.360 lei, anexa nr. 1 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 2. - Se aprobă rectificarea programului obiectivelor de investiţii, anexa nr. 2 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 3. - Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează Direcția generală economică și finanțe publice municipale din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 03 februarie 2023.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

Jancsó Éva

 

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL

Kulcsár Tünde-Ildikó

Anexa 1

Anexa 2