ro
 
Miercuri, 28. Februarie 2024.

HOTĂRÂREA NR  295/2020 privind rectificarea bugetului general al Municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2020

24.09.2020
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR  295/2020

privind rectificarea bugetului general al Municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2020

 

 Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 51.398/2020 al Direcţiei Economice din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;

Având în vedere Avizele favorabile ale Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, patrimoniu, economic, buget, finanțe, agricultură și dezvoltare regională și Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislația muncii și disciplină ale Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;

Având în vedere prevederile Legii nr. 5/2020 privind bugetul de stat pe anul 2020 şi prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) lit. b și alin. (4) lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 139 alin. (3), lit. a şi art. 196 alin. (1) lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE

ART. 1. - Se aprobă rectificarea bugetului local al Municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2020 în sumă totală de 2.725.000 lei, din care Secţiunea de funcţionare în valoare de 125.000 lei şi Secţiunea de dezvoltare în sumă de 2.600.000 lei, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.

ART. 2. - Se aprobă rectificarea programului obiectivelor de investiţii finanţate din bugetul local, conform anexelor nr. 2-3 la prezenta hotărâre din care fac parte integrantă.

ART. 3. - Se aprobă modificarea bugetului fondului externe nerambursabile la Casa de cultură ”Kónya Ádám”, conform anexei nr. 4 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.

ART. 4. - Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează Direcția Economică din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe şi compartimentele de contabilitate din cadrul instituţiilor subordonate Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 24 septembrie 2020.

PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                      CONTRASEMNEAZĂ

           Kolcza István                                               SECRETAR GENERAL

                                                                               Kulcsár Tünde-Ildikó

 Anexa 1

Anexa 2

Anexele 3-4