ro
 

HOTĂRÂREA NR. 290/2023 privind aprobarea modificării și completării HCL nr. 306/2022 privind aprobarea înfiinţării Unității de educație timpurie antepreșcolară cu personalitate juridică din municipiul Sfântu Gheorghe, situată pe strada Kós Károly nr. 19/A, cu modificările și completările ulterioare

28.08.2023
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL

RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2

Judeţul Covasna

Tel/fax:  0267-311726

E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR. 290/2023

privind aprobarea modificării și completării HCL nr. 306/2022 privind aprobarea înfiinţării Unității de educație timpurie antepreșcolară cu personalitate juridică din municipiul Sfântu Gheorghe, situată pe strada Kós Károly nr. 19/A, cu modificările și completările ulterioare

Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă extraordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 45015/2023 al Biroului pentru învăţământ și cultură din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere adresa nr. 1252/21.07.2023 a Creșei Sfântu Gheorghe, înregistrată la Primăria municipiului Sfântu Gheorghe sub nr. 42146/21.07.2023;
Având în vedere Avizele favorabile ale Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, patrimoniu, economic, buget, finanțe, agricultură și dezvoltare regională, Comisiei pentru învățământ, cultură și știință și Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislația muncii și disciplină ale Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
În baza prevederilor art. 34 din Metodologia de organizare şi funcţionare a creşelor şi a altor unităţi de educaţie timpurie antepreşcolară, aprobată prin HG nr. 566/2022 privind aprobarea Metodologiei de organizare şi funcţionare a creşelor şi a altor unităţi de educaţie timpurie antepreşcolară;
Având în vedere HCL nr. 306/2022 privind aprobarea înfiinţării Unității de educație timpurie antepreșcolară cu personalitate juridică din municipiul Sfântu Gheorghe, situată pe strada Kós Károly, nr. 19/A, cu modificările și completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) lit. d și alin. 7 lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul art. 139 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;


HOTĂRĂŞTE


ART. 1. – Se aprobă modificarea și completarea HCL nr. 306/2022 privind aprobarea înfiinţării Unității de educație timpurie antepreșcolară cu personalitate juridică din Municipiul Sfântu Gheorghe, situată pe strada Kós Károly nr. 19/A, cu modificările și completările ulterioare, prin înlocuirea anexelor nr. 1 și 2 cu anexele nr. 1 și 2 la prezenta hotărâre din care fac parte integrantă.
ART. 2. – Cu executarea prezentei hotărâri de încredinţează domnul primar Antal Árpád-András, Biroul pentru învăţământ și cultură, Direcţia generală economică și finanțe publice din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe, Creșa Sfântu Gheorghe și Inspectoratul Școlar Județean Covasna.

Sfântu Gheorghe, la 28 august 2023.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Kondor Ágota

 CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL

Kulcsár Tünde-Ildikó

Anexa 1

Anexa 2