ro
 
Joi, 30. Noiembrie 2023.

HOTĂRÂREA NR. 289/2023 privind aprobarea modificării și completării Contractului de asociere nr. 43661/01.08.2023 încheiat între Municipiul Sfântu Gheorghe prin Consiliul Local al municipiului Sfântu Gheorghe, Casa de Cultură „Kónya Ádám”, Asociația Mathias Corvinus Collegium Egyesület, Vibe Events Management SRL și Asociația „Komitátusz” Egyesület în vederea organizării Festivalului cultural și de tineret „SEPSI TABAKÓ” în municipiul Sfântu Gheorghe, în perioada 31 august – 02 septembrie 2023

28.08.2023

HOTĂRÂREA NR. 289/2023

privind aprobarea modificării și completării Contractului de asociere nr. 43661/01.08.2023 încheiat între Municipiul Sfântu Gheorghe prin Consiliul Local al municipiului Sfântu Gheorghe, Casa de Cultură „Kónya Ádám”, Asociația Mathias Corvinus Collegium Egyesület, Vibe Events Management SRL și Asociația „Komitátusz” Egyesület în vederea organizării Festivalului cultural și de tineret „SEPSI TABAKÓ” în municipiul Sfântu Gheorghe, în perioada 31 august – 02 septembrie 2023

Consiliul Local al municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă extraordinară:
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 47355/2023 al Direcției juridice și restituirea proprietăților din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Procesul-verbal din data de 23.08.2023 al Comisiei de supraveghere a Asociației constituite în temeiul Contractului de asociere nr. 43661/01.08.2023 încheiat între Municipiul Sfântu Gheorghe prin Consiliul Local al municipiului Sfântu Gheorghe, Casa de Cultură „Kónya Ádám”, Asociația Mathias Corvinus Collegium Egyesület, Vibe Events Management SRL și Asociația „Komitátusz” Egyesület în vederea organizării Festivalului cultural și de tineret „SEPSI TABAKÓ” în municipiul Sfântu Gheorghe, în perioada 31 august – 02 septembrie 2023;
Având în vedere Hotărârea nr. 15/17.08.2023 a Asociației pentru Dezvoltarea Turismului în județul Covasna;
Având în vedere prevederile Contractului de asociere nr. 43661/01.08.2023 încheiat între Municipiul Sfântu Gheorghe, Casa de Cultură „Kónya Ádám”, Asociația Mathias Corvinus Collegium Egyesület, Vibe Events Management SRL și Asociația „Komitátusz” Egyesület, aprobat prin HCL nr. 272/2023;
Având în vedere Avizele favorabile ale Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, patrimoniu, economic, buget, finanțe, agricultură și dezvoltare regională, Comisiei pentru învățământ, cultură și știință, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislația muncii și disciplină și Comisiei pentru tineret și sport ale Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d) și e), alin. (7) lit. d) și e), coroborate cu alin. (9) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul art. 139 alin. (3) lit. f) şi art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE

ART. 1. – Se aprobă modificarea și completarea Contractului de asociere nr. 43661/01.08.2023 încheiat între Municipiul Sfântu Gheorghe prin Consiliul Local al municipiului Sfântu Gheorghe, Casa de Cultură „Kónya Ádám”, Asociația Mathias Corvinus Collegium Egyesület, Vibe Events Management SRL și Asociația „Komitátusz” Egyesület în vederea organizării Festivalului cultural și de tineret „SEPSI TABAKÓ” în municipiul Sfântu Gheorghe, în perioada 31 august – 02 septembrie 2023, potrivit celor cuprinse în proiectul actului adițional la Contractul de asociere nr. 43661/01.08.2023, anexă la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 2. – Cu semnarea actului adițional se mandatează primarul municipiului Sfântu Gheorghe, dl. Antal Árpád-András.
ART. 3. – Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia generală economică și finanțe publice municipale, Direcția juridică și restituirea proprietăților din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe și persoanele juridice asociate prevăzute la art. 1 din prezenta hotărâre.

Sfântu Gheorghe, la 28 august 2023.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Kondor Ágota

 CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL

Kulcsár Tünde-Ildikó

Anexă