ro
 
Joi, 30. Noiembrie 2023.

HOTĂRÂREA NR. 286/2023 privind aprobarea majorării cotizației anuale a municipiului Sfântu Gheorghe către Asociația pentru Dezvoltarea Turismului în Județul Covasna pe anul 2023

21.08.2023
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL

RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2

Judeţul Covasna

Tel/fax:  0267-311726

E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR. 286/2023

privind aprobarea majorării cotizației anuale a municipiului Sfântu Gheorghe către Asociația pentru Dezvoltarea Turismului în Județul Covasna pe anul 2023

Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în ședință extraordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 46240/2023 al Biroului pentru Monitorizare Societăți Comerciale din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Nota internă nr. 46122/17.08.2023 a Cabinetului Viceprimarului II din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile HCL nr. 238/2021 privind aderarea Municipiului Sfântu Gheorghe la Asociația pentru Dezvoltarea Turismului în Județul Covasna;
Având în vedere Hotărârea nr. 15/2023 a Asociației pentru Dezvoltarea Turismului în Județul Covasna privind aprobarea participării prin asociere a Asociației pentru Dezvoltarea Turismului în județul Covasna în organizarea festivalului cultural și de tineret ”Sepsi Tabako” în perioada 31 august – 02 septembrie 2023;
Având în vedere Hotărârea nr. 17/2023 a Asociației pentru Dezvoltarea Turismului în Județul Covasna, privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Asociației pentru Dezvoltarea Turismului în județul Covasna;
Având în vedere Hotărârea nr. 18/2023 a Asociației pentru Dezvoltarea Turismului în Județul Covasna, privind aprobarea modificării cotizației membrilor Asociației pentru Dezvoltarea Turismului în județul Covasna, pe anul 2023;
Având în vedere prevederile art. 21 lit. d, art. 22 alin. (6) liniuța 2, alin. (7) și art. 18 din Statutul Asociației pentru Dezvoltarea Turismului în Județul Covasna;
Având în vedere Avizele favorabile ale Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, patrimoniu, economic, buget, finanțe, agricultură și dezvoltare regională și Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislația muncii și disciplină ale Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) lit. d şi alin. (7) lit. n din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 139 alin. (3) şi art. 196 alin. (1) lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE

ART. 1. – (1) Se aprobă majorarea cotizației de membru a municipiului Sfântu Gheorghe pentru anul 2023 către Asociația pentru Dezvoltarea Turismului în Județul Covasna, cu suma de 240.000 lei.
(2) Se aprobă achitarea cotizației de membru a municipiului Sfântu Gheorghe pentru anul 2023 către Asociația pentru Dezvoltarea Turismului în Județul Covasna, în suma de 240.000 lei.
ART. 2. – Cu executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Asociația pentru Dezvoltarea Turismului în Județul Covasna, Direcția generală economică și finanțe publice municipale și Biroul pentru monitorizare societăți comerciale din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 21 august 2023.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Kondor Ágota

 CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL

Kulcsár Tünde-Ildikó