ro
 
Sâmbătă, 15. Iunie 2024.

HOTĂRÂREA NR 283/2022 privind aprobarea instituirii Programului sportiv de utilitate publică „Promovarea sportului de performanță”

21.07.2022
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL

RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2

Judeţul Covasna

Tel/fax:  0267-311726

E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR 283/2022

privind aprobarea instituirii Programului sportiv de utilitate publică „Promovarea sportului de performanță”

Consiliul local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în ședință extraordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 36772/22.05.2022al Direcţiei Juridice și Restituire a Proprietăților din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere cererea A.C.S. Sepsi-SIC nr. 43/12.05.2022, înregistrată la Primăria municipiului Sfântu Gheorghe sub nr. 32889/12.05.2021;
Având în vedere Avizele favorabile ale Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, patrimoniu, economic, buget, finanțe, agricultură și dezvoltare regională, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislația muncii și disciplină și Comisiei pentru tineret și sport ale Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 18^1 alin. (2) și art. 67^1 alin. (3) din Legea educației fizice și sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare;
Având în vedere HG nr. 884/2001 privind aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a dispozițiilor Legii educației fizice și a sportului;
În conformitate cu Ordinul ministrului tineretului şi sportului nr. 664/2018 privind finanţarea din fonduri publice a proiectelor şi programelor sportive, cu modificările și completările ulterioare;
În conformitate cu Ordinul nr. 631/890/2017 privind aprobarea modelului cadru al contractului de activitate sportivă (ordin comun al ministrului tineretului şi sportului şi al ministrului muncii şi justiţiei sociale);
Având în vedere parcurgerea procedurii prevăzute la art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, cu modificările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) lit. d, alin. (7) lit. f din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul art. 139 alin. (3) lit. f și art. 196 alin. (1) lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările si completările ulterioare;


HOTĂRĂŞTE


ART. 1. - Se aprobă instituirea Programului sportiv de utilitate publică ”Promovarea sportului de performanță”.
ART. 2. - Scopul și obiectivele programului sportiv menționat la art. 1 sunt prevăzute în anexa nr. 1.
ART. 3. - Se aprobă Regulamentul privind condițiile, criteriile și procedura de finanțare a programelor sportive, în baza prevederilor Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare, conform anexei nr. 2.
ART. 4. - Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART. 5. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, HCL nr. 238/2019 privind aprobarea finanțării din bugetul local al municipiului Sfântu Gheorghe a programelor sportive de utilitate publică, în baza prevederilor Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare,” se abrogă.
ART. 6. - Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul municipiului Sfântu Gheorghe, dl. Antal Árpád-András, Direcția Generală Economică și Finanțe Publice Municipale și Direcția Juridică și Restituirea Proprietăților din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 20 iulie 2022.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

Vargha Fruzsina

 CONTRASEMNEAZĂ

Pentru SECRETAR GENERAL

Morar Edith

Anexe